Conotoxia
Getin Noble

Getin Noble Bank w dół o ponad 7%. KNF odrzuca plan naprawczy i ustanawia kuratora (BFG)

W trakcie poniedziałkowych notowań Getin Noble Bank notuje spadki sięgające ponad 7%, co jest efektem decyzji KNF o niezatwierdzaniu zaproponowanego przez bank planu naprawczego. Organ nadzorczy przydzielił im również kuratora w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od początku listopada notowaniu banku straciły ponad 35%. Getin Noble Bank w dół o 7,03%. Od początku listopada przecena wyniosła już 35%. KNF odrzuca plan naprawczy i wzywa do przedstawienia nowego w ciągu 4 miesięcy. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Getin Noble Bank traci ponad 7% W trakcie dzisiejszej sesji Getin Noble Bank notuje bardzo mocne spadki swojej giełdowej wyceny. Bank traci obecnie aż 7,03%, co oznacza spadek o 0,026 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 0,37  zł. Aktualnie...

KNF ustanowiła kuratora w Getin Noble Banku, chce nowego planu jego naprawy

Warszawa, 27.12.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank (GNB) do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w banku kuratora - z dniem 27 grudnia będzie nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), podała Komisja. Prezes GNB Artur Klimczak deklaruje, że bank jest w stałym kontakcie z KNF i "niezwłocznie" przystępuje do prac w celu jak najszybszego złożenia wniosku o zatwierdzenie nowego planu naprawy. "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. wezwała Getin Noble Bank SA (GNB, Bank) do przedstawienia - w terminie 4 miesięcy - nowego planu naprawy, co stanowi konsekwencję jednogłośnej decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku banku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy. Nowy plan naprawy Banku...

WIG-banki w górę! Oczekiwania wobec RPP napędzają notowania sektora

Ostatnia czwartkowa sesja na GPW przebiegała w dość spokojnej atmosferze, a WIG20 w kursie zamknięcia zdołał zamknąć sesję na poziomie najwyższym od ponad 2 tygodni. Po niemal dwu miesiącach relatywnej słabości, sektorowo silne okazały się w ubiegły czwartek banki (+2,3%), których wyceny wsparło przesunięcie jednodniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej z 12 na 4 stycznia, i przesuwanie się w górę oczekiwań na tempo podwyżek i docelowy poziom stopy procentowej NBP. Widać jednak coraz większy rozdźwięk pomiędzy zachowaniem kursów spółek największych i małych; reprezentatywny indeks dla tych drugich znalazł się jedynie o krok od najniższego poziomu od kwietnia. Indeks WIG-banki zyskał  w ubiegły czwartek aż 2,3% Z informacji ze spółek: przed końcem roku ofensywę zakupową pakietów wierzytelności kontynuuje Kruk. W ostatnich 2 dniach...

Kruk ma umowę z Getin Noble Bank na nabycie wierzytelności wartych 859 mln zł

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Spółka zależna Kruka - Prokura NS FIZ zawarła umowę z Getin Noble Bank na nabycie wierzytelności o wartości nominalnej 859 mln zł, podała spółka. "Zarząd Kruk informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarte zostały umowy pomiędzy jednostką zależną emitenta – Prokura NS FIZ a Getin Noble Bank. Przedmiotem umów jest nabycie portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności oraz portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności hipotecznych. Wartość nominalna portfeli wierzytelności, o których mowa powyżej, wynosi ok. 859 mln zł. Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach" - czytamy w komunikacie. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs akcji wirtualna polska | kurs ciech | kghm gpw | najwyższy...

Getin Noble Bank zakończył zbieranie ofert na portfele warte 548,1 mln zł

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank zakończył proces zbierania ofert wiążących od oferentów zaproszonych do procesu sprzedaży trzech portfeli umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, o łącznej wartości wynoszącej 548,1 mln zł (według stanu na dzień 30 września 2021 roku), podał bank. Do procesu ofertowania zostały zaproszone podmioty krajowe oraz zagraniczne. Proces ofertowy jest prowadzony w oparciu o transparentne i konkurencyjne kryteria. "Zainicjowanie postępowania ofertowego na sprzedaż wskazanych wyżej portfeli ma celu poprawę głównych współczynników finansowych banku w ramach realizacji planu naprawy, w związku z czym bank informuje, że może nie dojść do zawarcia transakcji sprzedaży wszystkich lub niektórych portfeli w przypadku, gdy warunki ich sprzedaży będą dla banku niekorzystne ekonomicznie lub gdy będą one odbiegały od przyjętych przez bank...

KNF zaleciła GNB utrzymanie 1,36 pkt proc. dodatkowego bufora na kredyty FX

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi (GNB ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR). "Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,02 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 pkt proc.)" - czytamy komunikacie. Dotychczas przedmiotowy wymóg - w ujęciu jednostkowym - kształtował się na analogicznym poziomie tj. 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), zakończono. Getin Noble Bank powstał w wyniku...
Getin Noble

Getin Noble Bank: Wpływ podwyżek stóp proc. na wynik to ok. 140-170 mln zł

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że pozytywny wpływ podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w październiku i listopadzie br. na wynik odsetkowy wyniesie ok. 140 - 170 mln zł w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podał bank. "Na dzień niniejszego raportu, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń bank szacuje, że Decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych w łącznej wysokości 115 pkt bazowych będą mieć pozytywny wpływ na jego wynik odsetkowy w przedziale 140 - 170 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy" - czytamy w komunikacie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian w strukturze bilansu, zaznaczono. Zarówno podane...
Getin Noble

Getin Noble Bank nie oczekuje dokapitalizowania w tym roku

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank nie zakłada, że zostanie dokapitalizowany przez swojego głównego akcjonariusza przed końcem tego roku, wynika ze słów prezesa Artura Klimczaka. "Nie spodziewałbym się dokapitalizowania banku z zewnątrz przed końcem roku" - powiedział Klimczak podczas telekonferencji. Getin Noble Bank poinformował w ubiegłym miesiącu, że wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 w ujęciu jednostkowym obniżyła się do poziomu ok. 5,8% według stanu na 11 października br., tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR. "Został przełamany poziom 6%, niewiele, ale jednak. Jest to wynik w całości sił zewnętrznych - można powiedzieć. Przede wszystkim tutaj jest wzrost rentowności obligacji, tym samym spadek cen w bilansie i to jest duży wpływ. I drugi duży wpływ -...

Getin Noble Bank miał 11,19 mln zł zysku netto, 48,75 mld zł aktywów w III kw.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 69,77 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. "W ujęciu kwartalnym za III kwartał 2021 roku grupa odnotowała dodatni wynik finansowy - poziom zysku netto zrealizowanego w tym okresie wyniósł 11,2 mln zł i był to drugi z kolei kwartał zakończony dodatnim wynikiem finansowym (zysk netto za II kwartał 2021 roku wyniósł 3,5 mln zł). W relacji do wyniku zrealizowanego za II kwartał 2021 roku nastąpiła poprawa w zakresie kosztów ryzyka, przy jednoczesnym sukcesywnym obniżaniu poziomu ponoszonych kosztów działania" - czytamy w raporcie. Bank wskazał, że osiągnięty zysk jest także efektem skutecznej realizacji działań...

Współczynnik Tier 1 Getin Noble Banku obniżył się do poziomu ok. 5,8%

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 Getin Noble Banku w ujęciu jednostkowym obniżyła się do poziomu ok. 5,8% według stanu na 11 października br., tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR, w związku m.in. z wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego, podał bank. "(...) w związku z notowaną od dłuższego czasu wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych, według szacunków przeprowadzonych na dzień 11 października 2021 r., wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 (na poziomie jednostkowym) obniżyła się do poziomu ok. 5,8 % tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia CRR" - czytamy w komunikacie. Jak...
Getin Noble

Getin Noble zyskuje ponad 16% w trakcie piątkowej sesji

W trakcie dzisiejszych notowań Getin Noble, tak więc bank należący do Leszka Czarnieckiego, do którego należał również Idea Bank (przymusowa restrukturyzacja), notuje bardzo dynamiczny wzrost swojej wyceny, który sięga obecnie ponad 16%. Warto wskazać, że tydzień temu inwestorzy również obserwowali spektakularne wzrosty, sięgające nawet 30%, jednak finalnie bank wzrósł wtedy o skromne 2,5%. Getin Noble zyskuje 16,48% w trakcie piątkowej sesji. WSA oddala skargę (od Getin Holding) w sprawie Idea Banku. Tydzień temu spółka również mocno rosła w trakcie sesji po wynikach za 2 kw., jednak finalnie bank zamknął się ze zwyżką jedynie 2,5%. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Getin Noble zyskuje 16,48% W trakcie dzisiejszej sesji Getin Noble Bank notuje gigantyczny wzrost swojej giełdowej wyceny....
Getin Noble

Getin Noble zyskał 2,5 procent. Bank pierwszy raz od 2016 r. wykazał zysk netto

Zamknięcie tygodnia wyciszyło dominujące dzień wcześniej spadkowe nastroje na krajowym rynku. Pod kątem zmian głównych indeksów lepiej radziły sobie mniejsze spółki. W grupie większych podmiotów słabe zachowanie notują akcje DINOPL. Mimo publikacji dobrych wyników finansowych z wysoka dodatnią dynamiką roczną oraz na poziomie prognoz rynkowych, niewykluczone że oczekiwania części inwestorów zawiesiły jednak wyżej poprzeczkę. W ostatnich miesiącach kurs znacząco rósł i mimo wspomnianych dobrych wyników P/E przekraczający 40x dla branży dóbr podstawowych jest już mniej atrakcyjny. Getin Noble zakończył dzień zwyżką o 2,5% Lepszym sentymentem na koniec tygodnia wykazywali się natomiast producenci energii elektrycznej. Tutaj pojawiają się doniesienia o prawdopodobnym wnioskowaniu przez te spółki do URE o podwyższenie ceny sprzedażowej prądu. Silny optymizm dosięgnął akcje GETIN i GETINOBLE. W przypadku Getin...

GNB ocenia poziom rezerw na ryzyko prawne portfela CHF jako ‘adekwatny’

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank ocenia, że obecny poziom rezerw portfelowych na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich jest "adekwatny", poinformował prezes Artur Klimczak. Bank nadal czeka na zatwierdzenie przez nadzór aktualizacji planu naprawczego. "Naszym zdaniem, są one adekwatne na obecną chwilę. W przyszłości orzecznictwo może pozostać takie samo, drastycznie pogorszyć się lub polepszyć. Czekamy jeszcze na wyrok sądu" - powiedział Klimczas podczas telekonferencji. Rezerwy portfelowe na ryzyko prawne kredytów w CHF wyniosły 279,5 mln zł mln zł na koniec czerwca br. W samym II kwartale bank nie tworzył rezerw na ten cel. Bank poinformował dziś, że w I półroczu 2021 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 23 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane...

Getin Noble Bank miał 3,52 mln zł zysku netto, 48,38 mld zł aktywów w II kw.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) odnotował 3,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 246,93 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 226,78 mln zł wobec 256,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 32,85 mln zł wobec 9,5 mln zł rok wcześniej. "Miniony kwartał jest istotnym punktem na ścieżce naszego powrotu do trwałej rentowności. Wypracowany zysk to dowód, że mimo trudnego środowiska niskich stóp procentowych podejmowane przez bank działania naprawcze przynoszą wymierne i widoczne efekty biznesowe. Aktualnie naszym priorytetem jest intensyfikacja działań związanych z transformacją cyfrową głównych linii biznesowych. Konsolidacja i automatyzacja wybranych procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury...

Odpis zw. z Idea Bank Rumunia obniży wynik skons. Getin Holding o 36,36 mln zł

Getin Holding dokonał reklasyfikacji aktywów i zobowiązań Idea Bank Rumunia oraz dokonał odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w tę jednostkę zależną, podała spółka. W wyniku tego jednostkowy wynik Holdingu za I półr. br. zostanie obciążony kwotą 23,23 mln zł, a skonsolidowany - kwotą 36,36 mln zł. "W toku prac nad półrocznym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, emitent podjął decyzję o reklasyfikacji na dzień 30 czerwca 2021 r. aktywów i zobowiązań jednostki zależnej Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (Idea Bank Rumunia) do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży oraz o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Idea Bank Rumunia, w wyniku czego jednostkowy wynik finansowy i jednostkowe...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje