Conotoxia
Tauron, PGE, Energa, Enea

Enea złożyła wniosek o objęcie akcji nowej emisji przez Skarb Państwa

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Enea złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899 659 967,85 zł w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji, podała spółka. "Spółka wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej niż 45 470 725 (to jest liczby akcji serii D proporcjonalnej do obecnego udział Skarbu Państwa w łącznej liczbie akcji spółki) i nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D (to jest maksymalnej emitowanej liczbie akcji serii D)" - czytamy w komunikacie. Ostateczna liczba akcji serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obejmie Skarb Państwa będzie uzależniona od popytu na akcje serii D zgłoszonego przez innych uprawnionych...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Enea chce przeznaczyć 900 mln zł na wkład własny projektów w dystrybucji w 2022-2023

Warszawa, 20.01.2022 (ISBnews) - Enea chce przeznaczyć środki z planowanej emisji akcji na rozwój sieci dystrybucyjnej, poprawę wskaźników niezawodności i przygotowanie sieci do dwukierunkowego przepływu energii. Łączny koszt projektów planowanych na 2022 i 2023 r. to 1 231 mln zł, w tym wkład własny ma wynieść 900 mln zł, podała spółka. Cele emisji to współfinansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji. Nie przewidziano finansowania aktywów węglowych, podano w prezentacji. Spółka zamierza zrealizować następujące inicjatywy ukierunkowane na realizację głównych celów strategicznych: - Rozwój sieci dystrybucyjnej dla zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów; - Poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych; - Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu; - Przygotowanie struktury sieci do dwukierunkowego przepływu energii w związku z dynamicznym...
pge cc

Akcje PGE i Enea z dużą luką spadkową. Plany nowych emisji uderzają w wycenę spółek

W trakcie środowych notowań akcje PGE i Enea notują bardzo pokaźne spadki, co jest pokłosiem informacji o planowych emisjach nowych akcji bez prawa poboru. Zebrane w ten sposób środki mają być przeznaczone na inwestycje, jednak z wyłączeniem aktywów węglowych. Na takie wiadomości negatywnie zareagowali inwestorzy, a obydwa podmioty otworzyły się z dużą luką spadkową. PGE traci aż 5,19% w trakcie dzisiejszych notowań. Enea spada aż o 6,69%, choć początkowo przecena była nawet większa. Ogłoszenie emisji nowych akcji bez praw poboru nie znalazło aprobaty wśród giełdowych inwestorów. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PGE w dół o ponad 5% W trakcie dzisiejszej sesji Polska Grupa Energetyczna (PGE) notuje spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie aż 5,19%, co...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze Enei zdecydują 10 marca o emisji do 88,29 mln akcji serii D bez pp

Warszawa, 19.01.2022 (ISBnews) - Zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zostało zwołane na 10 marca br. "Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienie dalszego rozwoju działalności spółki. Celem emisji akcji serii D jest...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Enea szacuje średnioroczną wartość umowy mocowej na 412 mln zł

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Enea szacuje, że przychody grupy kapitałowej z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1 028 MW - ok. 412 mln zł, podała spółka. Natomiast wszystkie szacowane przychody Grupy Enea na 2026 rok z rynku mocy, uwzględniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe, wyniosą ok. 632 mln zł. Wcześniej Enea podała, że zakontraktowała łącznie co najmniej 1 028 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2026. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale od 367,05 zł/kW/rok do 400,4 zł/kW/rok. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały dziś, że według wstępnych wyników w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Enea zakontraktowała co najmniej 1 028 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2026

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Enea zakontraktowała łącznie co najmniej 1 028 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale od 367,05 zł/kW/rok do 400,4 zł/kW/rok. "Portfel umów mocowych grupy kapitałowej Enea został uzupełniony o 1 028 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych i obecnie wynosi nie mniej niż 1 943 MW na rok 2026" - czytamy w komunikacie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wczoraj, że aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w rundzie 1. Wstępne wyniki aukcji zostaną ogłoszone w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki ogłosi prezes URE w pierwszym dniu roboczym następującym...

Enea w górę o ponad 4,4%. Spółka planuje neutralność klimatyczną do 2050 roku

W trakcie czwartkowych notowań Enea notuje bardzo solidne wzrosty swojej giełdowej wyceny, które sięgają ponad 4,4%, a są pokłosiem aktualizacji strategii do 2030 roku z perspektywą 2040 roku. Wskazują oni, że jako podmiot odpowiedzialny planują osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, co oznacza konieczność wprowadzenia szeregu zmian w działalności spółki. Enea zyskuje 4,44% w trakcie sesji. Od listopada spółka pozostaje w trendzie spadkowym. Najnowsza strategia zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Enea rośnie o ponad 4% W trakcie dzisiejszej sesji Enea notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,44%, co oznacza wzrost o 0,36 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 8,11 zł. Aktualnie inwestorzy płacą...

Strategia Enei kładzie nacisk na magazynowanie energii; przejściowym paliwem gaz

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Specjalizacją Enei będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego, podała spółka w nawiązaniu do opublikowanej "Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r." W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej (zakładanej do 2050 roku) firma chce wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. "Zielona zmiana Enei to nadrzędny cel zaktualizowanej Strategii rozwoju Grupy Enea. Koncern energetyczny stawia na zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy. Enea będzie rozwijała odnawialne źródła energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy w komunikacie poświęconym strategii spółki. Strategia wpisuje się w założenia transformacji energetycznej kraju. Biorąc pod uwagę otoczenie, jednym z...

Strategia Enei zakłada 16% udziału w rynku w 2030, neutralność klimat. do 2050

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Przyjęta do realizacji zaktualizowana "Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku" zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku w stosunku do 2020 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku, podała spółka. "Grupa kapitałowa Enea jako odpowiedzialny podmiot z branży energetycznej oraz chcąc sprostać innym globalnym wyzwaniom, zakłada prowadzenie swojej działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Działając zgodnie z założeniami dotyczącymi transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, grupa podejmuje działania w...

Enea szacuje nakłady inwestycyjne na ponad 68 mld zł w latach 2023-2042

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Grupa Enea szacuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 68 mld zł w perspektywie lat 2023-2042, wynika z przyjętej "Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku", podała spółka. "W tym: 1. Obszar dystrybucji - 42,5 mld zł; 2. Budowa i dalsza modernizacja bloków gazowo-parowych - 5,8 mld zł; 3. Inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii - 13,8 mld zł; 4. Pozostała działalność GK Enea (w tym m.in. segment ciepła) - 6,2 mld zł" - czytamy w komunikacie. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Zobacz...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Strategia Enei zakłada 6,4% ROE oraz 2,9% ROA w 2030 roku

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Enea przyjęła do realizacji zaktualizowaną "Strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku", która zakłada m.in. wskaźnik ROE grupy na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku oraz wskaźnik ROA na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku, podała spółka. Ponadto udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych ma być na poziomie 7-12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA grupy, podała spółka. Powyższe szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza grupę Enea, zastrzeżono w komunikacie. Przez nową linię biznesową rozumie się każdą nową działalność / produkt / usługę zrealizowaną...
Tauron, PGE, Energa, Enea

Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną

Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enei w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała spółka. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla zintegrowany profil biznesowy spółki, obejmujący dużą flotę wytwórczą oraz dystrybucję energii elektrycznej, z umiarkowaną dźwignią finansową. Ratingi wspiera wysoki udział w wyniku EBITDA działalności regulowanej w postaci dystrybucji energii elektrycznej oraz quasi-regulowanej w postaci wpływów z rynku mocy. Planowane zbycie elektrowni węglowych na rzecz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, po jego sfinalizowaniu, będzie miało prawdopodobnie pozytywny wpływ na profil kredytowy spółki. Główne ryzyko to potencjalnie niewystarczające odzwierciedlenie rosnących hurtowych cen energii elektrycznej w taryfach detalicznych od 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel...

Lech Adam Żak został powołany do członka zarządu Enei ds. strategii

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enea powołała Lecha Adama Żaka na stanowisko członka zarządu Enei ds. strategii i rozwoju z dniem 29 listopada 2021r, poinformowała spółka. "Zarząd Enea S.A. informuje, iż 29 listopada 2021 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem dzisiejszym pana Lecha Adama Żaka na stanowisko członka zarządu Enea S.A. ds. strategii i rozwoju na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok" - czytamy w komunikacie. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane...

Enea spodziewa się podobnego jak w br. wpływu otoczenia na wyniki w 2022 r.

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Enea zakłada, że otoczenie rynkowe w 2022 r. będzie oddziaływać na jej wyniki w zbliżony sposób, jak w 2021 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał Mucha. "Spodziewamy się, że okoliczności, które obserwujemy na rynku, i które wpływają na nasze wyniki w 2021 r., utrzymają się w 2022 r." - powiedział Mucha podczas telekonferencji. Grupa jest przekonana, że stabilności należy oczekiwać w regulowanym obszarze dystrybucji. Zakłada też, że dobre wyniki będzie realizować Bogdanka. Nie ma także wątpliwości, że w segmencie OZE będzie realizować dobre wyniki. "Spodziewamy się, że trend malejącej marży w obszarze wytwarzania może być utrzymany w perspektywie roku 2022, co może się przełożyć również na wyniki realizowane przez ten obszar w segmencie elektrowni systemowych opalanych węglem kamiennym"...

Enea przedstawi nową strategię w ciągu najbliższych tygodni

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Enea przedstawi zaktualizowaną strategię w ciągu najbliższych tygodni, poinformował prezes Paweł Szczeszek. "Zapewniam, że prace są na ukończeniu. To jest już kwestia nie miesięcy, tylko tygodni" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji. We wrześniu prezes zapowiadał, że Enea opublikuje nową strategię w ciągu najbliższych miesięcy i zamierza w niej skupić się na źródłach zeroemisyjnych i magazynach energii. Ogłoszona w grudniu 2019 r. strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego. Zaplanowano w niej nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje