XTB

Elemental Holding ma do 332 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt w recyklingu

Elemental Strategic Metals (ESM) - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie swojego projektu kwotą do 332,04 mln zł, podał Elemental. Spółka zależna Elemental Holding z dofinansowaniem "Zgodnie z umową, ESM otrzyma dofinansowanie projektu w kwocie maksymalnie do 332 036 045 zł, przy maksymalnych kosztach realizacji projektu w kwocie 383 959 417 zł" - czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka informowała, że projektem jest "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu". Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2013 r. W grudniu 2020...

Akcjonariusze Elemental Holding ogłosili squeeze-out 4,37% akcji spółki

Akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Akcjonariusze Elemental Holding ogłosili przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy Akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF B.V., JJR Invest, Maciej Rogaliński oraz Delpia Investments, działający łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z 26 sierpnia 2020 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji, poinformowano. "EFF oraz Terra Recycling nabędą akcje w ten sposób, że: a) EFF nabędzie 2 698 042 akcji, stanowiących 36,2%...

Elemental Holding otrzyma finansowanie od EBOR w wysokości do 25 mln euro

Elemental Holding otrzymał zgodę komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na udzielenie długoterminowego finansowania w wysokości do 25 mln euro, podała spółka. Szczegóły finansowania EBOR dla spółki Elemental Holding "Finansowanie EBOR zostało udzielone na: a) Budowę zakładu recyklingu akumulatorów litowo-jonowych oraz recyklingu innych odpadów krytycznych dla elektromobilności, głównie katalizatorów samochodowych - w kwocie do 21 600 000 euro; b) Refinansowanie części istniejącego zadłużenia - udzielonego w PLN, w kwocie o równowartości do 3 400 000 euro" - czytamy w komunikacie. Dostępność finansowania będzie uzależniona od zawarcia odpowiednich dokumentów finansowych i spełnienia warunków zawieszających, podano również. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od...

Akcjonariusze Elemental Holding chcą przeprowadzić squeeze-out 18-23 XII

Spółki zależne od Elemental Holding, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy, złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego informację o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding w drodze przymusowego wykupu wraz z informacją na temat przymusowego wykupu, który chcą przeprowadzić 18-23 grudnia br., podała spółka. Przymusowy wykup dotyczy 7 452 343 akcji spółki Elemental Holding Akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF B.V., JJR Invest, Maciej Rogaliński, Delpia Investments, podano. Przymusowy wykup dotyczy 7 452 343 akcji spółki, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego Elemental Holding i uprawniających do 7 452 343 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również. "Cena akcji w ramach przymusowego wykupu wyniesie...
elemental

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Elemental Holding zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Elemental Holding postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 170 466 065 akcji oznaczonych kodem ISIN PLELMTL00017, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja" - czytamy w uchwale. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
elemental

Elemental miał 37,14 mln zł zysku netto, 49,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020

Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 49,77 mln zł wobec 16,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,45 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 534,68 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 41,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 657,25 mln zł w porównaniu z 1 035,02 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding: Zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania ruszają 21.IX

Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na 21 września, a zakończenie 21 października 2020 r. podała spółka. Wcześniej ustalono, że wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę. Spółki zależne Elemental Holding ustaliły rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem na 21 września, a zakończenie 21 października 2020 r. "Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów: - Data ogłoszenia wezwania: 1 września 2020 r. - Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 września 2020 r. - Data zakończenia przyjmowania zapisów: 21 października 2020 r. - Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji: 26 października 2020 r. - Przewidywany dzień rozliczenia transakcji...
elemental

Elemental Holding: Wezwanie na spółkę obejmie 8,2% akcji po 2,42 zł za sztukę

Terra Recycling i Tesla Recycling, spółki zależne Elemental Holding, ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, podał Elemental. Elemental Holding: spółki zależne ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji "Wezwanie dotyczy 13 977 674 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 8,2% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 13 977 674 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 8,2% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki Zgodnie z wezwaniem, podmiotami nabywającymi będą Terra oraz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Niderlandy). Cena nabycia została określona przez podmioty wzywające na kwotę 2,42 zł za jedną akcję" - czytamy w...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding szacuje spadek przychodów na ok. 43% kw/kw w II kw. 2020

Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw w grupie kapitałowej Elemental Holding w II kwartale 2020 roku, podała spółka. Elemental Holding: Wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, wyniósł ok. 43% kw/kw "Wstępny szacunkowy spadek przychodów spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w poszczególnych segmentach działalności grupy kapitałowej EH wyniósł: a) w segmencie SAC ok. 45%; b) w segmencie PCB ok. 9%; c) w segmencie Non-Ferrous ok. 60%" - czytamy w komunikacie. W segmencie WEEE nie odnotowano spadków przychodów w okresie trwania pandemii COVID-19. Wstępny szacunkowy spadek przychodów został określony poprzez porównanie skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej EH za I kwartał 2020 roku ze wstępnie wyliczonymi przychodami z II kwartału 2020 roku. Zarząd uznał, że wpływ pandemii COVID-19 na działalność...
Logo Elemental Holding

Spółki zależne Elemental Holding mają porozumienie akcjonariuszy z 4 podmiotami

Terra Recycling oraz Tesla Recycling - spółki zależne Elemental Holding - zawarły porozumienie akcjonariuszy z EFF B.V., JJR Invest, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments, podał Elemental Holding. Spółki zależne Elemental Holding mają porozumienie akcjonariuszy z 4 podmiotami Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach, podano. "Przedmiotem porozumienia jest w szczególności: 1) oddanie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki głosu 'ZA' podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki, 2) ogłoszenie wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, 3) oddanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki głosu 'ZA' wycofaniem akcji spółki...
Logo Elemental Holding

Zarząd Elemental Holding z prezesem P. Jarskim powołany na kolejną kadencję

Paweł Jarski został powołany na prezesa Elemental Holding kolejnej kadencji, zaś Michał Zygmunt na wiceprezesa, podała spółka. Skład zarządu uzupełniają Anna Kostro i Krzysztof Spyra. Elemental Holding: Paweł Jarski został powołany na prezesa spółki "Zarząd Elemental Holding z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2020 roku rada nadzorcza spółki powołała zarząd spółki, na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję, w dotychczasowym składzie tj.: 1.Paweł Jarski - prezes zarządu, 2.Michał Zygmunt -wiceprezes zarządu, 3.Anna Kostro - członek zarządu ds. recyklingu elektroodpadów, 4.Krzysztof Spyra - członek zarządu ds. finansowych" - czytamy w komunikacie. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
Logo Elemental Holding

Elemental Holding miał 4,57 mln zł zysku netto, 34,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk netto ogółem wyniósł 23,9 mln zł w I kw. wobec 10,08 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 34,4 mln zł wobec 13,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 106,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 500,34 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,6 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą...
Logo Elemental Holding

Elemental Holding miał 17,91 mln zł zysku netto, 91,24 mln zł EBITDA w 2019 r.

Elemental Holding odnotował 17,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding odnotował 17,91 mln zł zysku netto w 2019 r. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 39,9 mln zł w 2019 r. wobec 35,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 91,24 mln zł wobec 64,31 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 72,99 mln zł wobec 53,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 244,35 mln zł w 2019 r. wobec 1 784,15 mln zł rok wcześniej. "Na zdecydowanej większości rynków (ok. 2/3), na których jesteśmy obecni, działaliśmy starając się nie poddawać żadnym chwilowym aberracjom rynków finansowych. Mam tu na myśli fakt, że...
elemental

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

Elemental Holding zawarł z holenderską spółką EFF umowę uprawniającą go do nabycia od 3,06 do 4,16 mln akcji spółki Elemental Asia, podała spółka. Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia "Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podjęcia czynności zmierzających do zbycia przez EFF na rzecz emitenta nie mniej niż 3 061 671 i nie więcej niż 4 162 900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia . Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w...
Logo Elemental Holding

Elemental: Przychody mogą spaść o 50-60% w poszcz. segmentach w zw. z pandemią

Elemental Holding szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie trwania pandemii koronawirusa o 50-60% - w zależności od segmentu działalności - i ogranicza działania inwestycyjne, podała spółka. W związku z przewidywanym spadkiem przychodów, spółka i jej podmioty zależne złożyły lub będą składały wnioski o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Elemental przewiduje spadek przychodów z powodu koronawirusa "W perspektywie najbliższych miesięcy sprzedaż grupy emitenta będzie pod silnym wpływem sytuacji partnerów handlowych. Niektórzy z nich w ostatnim okresie ograniczyli lub czasowo wstrzymali swoją działalność operacyjną, co będzie związane ze spadkiem poziomu sprzedaży w grupie kapitałowej emitenta, a w rezultacie będzie powodowało zmniejszenie przychodów emitenta. Ostateczna wielkość spadku poziomu sprzedaży będzie uzależniona od okresu ograniczenia działalności dostawców i odbiorców grupy kapitałowej spółki...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację