Conotoxia
elektrobudowa

Elektrobudowa ma porozumienie z PSE ws. ‘Modernizacji stacji 220/110 kV-Konin’

Elektrobudowa w upadłości zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin", podała spółka. Wpływ rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln zł w przychodach spółki, podano także. "Intencją porozumienia jest w szczególności przeniesienie przez spółkę na rzecz PSE w ramach rozliczenia umowy prawa własności urządzeń i materiałów, uchylenie niepewności co do części roszczeń stron powstałych w związku z realizacją umowy, odstąpieniem od umowy przez PSE oraz rozliczeniem umowy, a także uchylenie w zakresie określonym w porozumieniu sporu mogącego powstać pomiędzy stronami związanego z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe Jak podano, zgodnie z porozumieniem strony uzgodniły treść protokołu...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Syndyk wybrał ofertę sprzedaży Energotestu za ok. 18,4 mln zł

Na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż przez Elektrobudowę w upadłości 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Energotest, podała Elektrobudowa. Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe za cenę ok. 18,4 mln zł. Wybór syndyka został zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza. "Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, iż najwyższa oferta została złożona przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, oferta wobec formalnego braku nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu" - czytamy w komunikacie. Postanowienie sądu dotyczące wyboru oferty SPIE CE jest nieprawomocne, podano również. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest...
elektrobudowa

Maciej Giżyński zrezygnował ze stanowiska prezesa Elektrobudowy

Maciej Lucjan Giżyński złożył oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu Elektrobudowy w upadłości, podała spółka. Zmiany w zarządzie Elektrobudowy "Przyczyną rezygnacji jest oddalenie przez sąd zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki oraz uprawomocnienie ww. postanowienia" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa: Postanowienie o upadłości stało się prawomocne

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne, podała spółka. Elektrobudowa: postanowienie o ogłoszeniu upadłości stało się prawomocne 27 maja br. zarząd spółki zaskarżył postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, 8 października oddalono to zażalenie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 52 mln zł straty netto, 52,14 mln zł straty EBIT w II kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 103,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 52,14 mln zł wobec 50,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 121,22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 70,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06 mln zł w porównaniu z 256,41 mln zł rok wcześniej. "W okresie 6 miesięcy...
mostostal

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa. Mostostal Zabrze z możliwością kupna udziałów Elektrobudowy "Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów Energotest w ramach postępowania upadłościowego spółki po uzgodnieniu warunków finansowych potencjalnej transakcji oraz po spełnieniu się warunków nabycia tych udziałów tj.: satysfakcjonujące dla potencjalnego inwestora przeprowadzenie finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego badania spółki oraz uzyskanie przez Mostostal Zabrze zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bezwarunkową koncentrację" - czytamy w komunikacie. Intencją Mostostalu Zabrze jest zawarcie umowy sprzedaży udziałów do 30 czerwca 2021 r., natomiast w zależności od przebiegu postępowania...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 18,7 mln zł straty netto, 18,58 mln zł straty EBIT w I kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 18,58 mln zł wobec 7,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,79 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 135,2 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 20,25 mln zł wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej. Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Na wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów Energotest co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Energotest Sp....
elektrobudowa

Elektrobudowa miał 312,07 mln zł straty netto, 244,4 mln zł straty EBIT w 2019

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 312,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa podsumowuje swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 244,4 mln zł wobec 87,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,54 mln zł w 2019 r. wobec 763,5 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 311,9 mln zł wobec 66,86 mln zł straty rok wcześniej. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

Elektrobudowa odnotowała 304,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Elektrobudowa wstępnie raportuje swoje wyniki z ubiegłego roku "W związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za rok 2019 spółka podjęła w dniu 8 czerwca 2020 r. decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w spółkach powiązanych), z czego głównie w wyniku postawienia spółki w stan upadłości w wysokości 62 mln zł, przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie. Na...
elektrobudowa

Zarząd Elektrobudowy składa zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy w upadłości, poinformował w środę wieczorem o wpłynięciu do Spółki odpisu zażalenia Zarządu skierowanego do Sądu. Dokument został złożony 25 maja, a głównym powodem jego przygotowania było postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o ogłoszeniu upadłości Emitenta. Zarząd Elektrobudowy składa zażalenie dotyczące ogłoszenia upadłości Spółki  Podczas czwartkowej sesji, kurs rósł nawet o 25%. W momencie pisania artykułu zrównał się z wczorajszym zamknięciem.  Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman Wątpliwości Zarządu Elektrobudowy dotyczące postanowienia o upadłości Spółki Przedstawiciele Zarządu Spółki zaskarżyli postanowienie Sądu w całości. W sformułowanym wniosku wnoszą o: 1. wystąpienie do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców o informację na jakim etapie znajdowało się postępowanie do czasu ogłoszenia upadłości Dłużnika , jaka jest...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Siemens Energy domaga się zapłaty 6 mln zł w zw. z inwestycją PSE

Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens jako podwykonawcy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na rzecz PSE pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV Konin", podała spółka. Elektrobudowa przeanalizuje działania podjęte przez Siemens "Spółka przeanalizuje zasadność działań podjętych przez Siemens w świetle postanowień umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec spółki upadłości" - czytamy w komunikacie. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod...

Nowy prezes Elektrobudowy, Maciej Giżyński, o przyszłości spółki w Comparic24.tv

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrobudowy S.A., które miało miejsce 11 maja, zmieniono cały skład Rady Nadzorczej oraz dokonano zmian w Zarządzie spółki. Na pytania dotyczące dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa na antenie Comparic24.tv odpowiadał nowy prezes zarządu, Maciej Giżyński. W reakcji na informacje napływające ze znajdującego się w postępowaniu upadłościowym podmiotu, akcje odbijały w poniedziałek o 35%, we wtorek korygując jednak część wzrostów. Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. chciało zmiany upadłości spółki na sanację 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Nowy prezes, Giżyński, przyznaje, że nowa Rada i Zarząd zostały powołane w celu reprezentowania interesów akcjonariuszy szukających alternatywnych form dla upadłości https://www.youtube.com/watch?v=wHAEftrUXVw Elektrobudowa i przetastowania na pozycjach zarządzających....
elektrobudowa

Elektrobudowa: M.L. Giżyński powołany na prezesa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres do trzech miesięcy, nie dłużej niż do czasu powołania trzeciego członka zarządu, podała spółka. Elektrobudowa: M.L. Giżyński powołany na prezesa Na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza podjęła również uchwałę dotyczącą odwołania dotychczasowego składu zarządu, tj. Jacka Podgórskiego - prezesa, Adama Świgulskiego - wiceprezesa oraz Krzysztofa Czajki - członka zarządu. 7 maja br. Jacek Podgórski, Adam Świgulski oraz Krzysztof Czajka złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 11 maja. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu...
elektrobudowa

Elektrobudowa: zmiany w Radzie Nadzorczej i mocne spadki na akcjach spółki

Po godzinie 12:30, 11 maja 2020, zakończyło się Walne Zgromadzenie spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości. Poniższe uchwały zostały rozpatrzone pozytywnie, co będzie skutkować zmianami w Radzie Nadzorczej spółki. Dymisja obecnych, oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej spółki. Podczas poniedziałkowej sesji, Elektrobudowa rośnie o blisko 40%, kurs przebił 4zł, przy obrotach na poziomie 2 mln zł. Seria negatywnych informacji ze spółki, czy widać światełko w tunelu? https://www.youtube.com/watch?v=wHAEftrUXVw Najważniejsze postanowienia uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Z funkcji członków Rady Nadzorczej spółki odwołano: Jacka Podgórskiego - Prezesa Zarządu, Adama Świegulskiego - Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Czajkę - Członka Zarządu. Określono liczbę Członków Zarządu na trzy osoby i powołano: Lucjana Giżyńskiego na Prezesa Zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na Wiceprezesa Zarządu, a także oddelegowano Cezarego Kubackiego (Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej)...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację