XTB
elektrobudowa

Elektrobudowa miała 18,7 mln zł straty netto, 18,58 mln zł straty EBIT w I kw.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 18,58 mln zł wobec 7,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,79 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 135,2 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 20,25 mln zł wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej. Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka...
elektrobudowa

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 18,58 mln zł straty operacyjnej, 13,39 mln zł straty EBITDA i 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Elektrobudowa w upadłości miała 61,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Na wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów Energotest co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Energotest Sp....
elektrobudowa

Elektrobudowa miał 312,07 mln zł straty netto, 244,4 mln zł straty EBIT w 2019

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 312,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrobudowa podsumowuje swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 244,4 mln zł wobec 87,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,54 mln zł w 2019 r. wobec 763,5 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 311,9 mln zł wobec 66,86 mln zł straty rok wcześniej. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

Elektrobudowa odnotowała 304,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Elektrobudowa wstępnie raportuje swoje wyniki z ubiegłego roku "W związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za rok 2019 spółka podjęła w dniu 8 czerwca 2020 r. decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w spółkach powiązanych), z czego głównie w wyniku postawienia spółki w stan upadłości w wysokości 62 mln zł, przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie. Na...
elektrobudowa

Zarząd Elektrobudowy składa zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy w upadłości, poinformował w środę wieczorem o wpłynięciu do Spółki odpisu zażalenia Zarządu skierowanego do Sądu. Dokument został złożony 25 maja, a głównym powodem jego przygotowania było postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o ogłoszeniu upadłości Emitenta. Zarząd Elektrobudowy składa zażalenie dotyczące ogłoszenia upadłości Spółki  Podczas czwartkowej sesji, kurs rósł nawet o 25%. W momencie pisania artykułu zrównał się z wczorajszym zamknięciem.  Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman Wątpliwości Zarządu Elektrobudowy dotyczące postanowienia o upadłości Spółki Przedstawiciele Zarządu Spółki zaskarżyli postanowienie Sądu w całości. W sformułowanym wniosku wnoszą o: 1. wystąpienie do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców o informację na jakim etapie znajdowało się postępowanie do czasu ogłoszenia upadłości Dłużnika , jaka jest...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Siemens Energy domaga się zapłaty 6 mln zł w zw. z inwestycją PSE

Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens jako podwykonawcy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na rzecz PSE pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV Konin", podała spółka. Elektrobudowa przeanalizuje działania podjęte przez Siemens "Spółka przeanalizuje zasadność działań podjętych przez Siemens w świetle postanowień umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec spółki upadłości" - czytamy w komunikacie. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod...

Nowy prezes Elektrobudowy, Maciej Giżyński, o przyszłości spółki w Comparic24.tv

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrobudowy S.A., które miało miejsce 11 maja, zmieniono cały skład Rady Nadzorczej oraz dokonano zmian w Zarządzie spółki. Na pytania dotyczące dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa na antenie Comparic24.tv odpowiadał nowy prezes zarządu, Maciej Giżyński. W reakcji na informacje napływające ze znajdującego się w postępowaniu upadłościowym podmiotu, akcje odbijały w poniedziałek o 35%, we wtorek korygując jednak część wzrostów. Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. chciało zmiany upadłości spółki na sanację 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Nowy prezes, Giżyński, przyznaje, że nowa Rada i Zarząd zostały powołane w celu reprezentowania interesów akcjonariuszy szukających alternatywnych form dla upadłości https://www.youtube.com/watch?v=wHAEftrUXVw Elektrobudowa i przetastowania na pozycjach zarządzających....
elektrobudowa

Elektrobudowa: M.L. Giżyński powołany na prezesa, W. Bieńkowski na wiceprezesa

Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres do trzech miesięcy, nie dłużej niż do czasu powołania trzeciego członka zarządu, podała spółka. Elektrobudowa: M.L. Giżyński powołany na prezesa Na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza podjęła również uchwałę dotyczącą odwołania dotychczasowego składu zarządu, tj. Jacka Podgórskiego - prezesa, Adama Świgulskiego - wiceprezesa oraz Krzysztofa Czajki - członka zarządu. 7 maja br. Jacek Podgórski, Adam Świgulski oraz Krzysztof Czajka złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 11 maja. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu...
elektrobudowa

Elektrobudowa: zmiany w Radzie Nadzorczej i mocne spadki na akcjach spółki

Po godzinie 12:30, 11 maja 2020, zakończyło się Walne Zgromadzenie spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości. Poniższe uchwały zostały rozpatrzone pozytywnie, co będzie skutkować zmianami w Radzie Nadzorczej spółki. Dymisja obecnych, oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej spółki. Podczas poniedziałkowej sesji, Elektrobudowa rośnie o blisko 40%, kurs przebił 4zł, przy obrotach na poziomie 2 mln zł. Seria negatywnych informacji ze spółki, czy widać światełko w tunelu? https://www.youtube.com/watch?v=wHAEftrUXVw Najważniejsze postanowienia uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Z funkcji członków Rady Nadzorczej spółki odwołano: Jacka Podgórskiego - Prezesa Zarządu, Adama Świegulskiego - Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Czajkę - Członka Zarządu. Określono liczbę Członków Zarządu na trzy osoby i powołano: Lucjana Giżyńskiego na Prezesa Zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na Wiceprezesa Zarządu, a także oddelegowano Cezarego Kubackiego (Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej)...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Trzej członkowie zarządu, w tym prezes zrezygnowali z funkcji

Prezes zarządu Elektrobudowy Jacek Podgórski, wiceprezes zarządu Adam Świgulski oraz członek zarządu Krzysztof Czajka złożyli rezygnacje z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 11 maja, podała Elektrobudowa. Rezygnacje ze sprawowanych funkcji "Jako przyczyny złożonych rezygnacji ww. osoby wskazały przede wszystkim na ograniczone kompetencje w kierowaniu spółką wynikające z decyzji o ogłoszeniu upadłości wobec emitenta" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa wydzierżawiła zorganizowane części przedsiębiorstwa do 2025 r.

Elektrobudowa w upadłości podpisała ze spółką Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa na okres do 31 grudnia 2025 roku. Zarmen dzierżawi zorganizowane części przedsiębiorstwa Elektrobudowy "Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości podaje do wiadomości, że podpisał z Zarmen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dzierżawcą umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących: • zorganizowaną część przedsiębiorstwa 'produkcja', w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz, • zorganizowanej części przedsiębiorstwa 'realizacja', w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług...
elektrobudowa

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa do spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro, podała spółka Trzy kolejny oferty Mostostalu "Pierwsza oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Druga oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Trzecia oferta dotyczy nabycia udziałów spółki zależnej" - czytamy w komunikacie. 10 kwietnia br. spółka poinformowała, że syndyk masy upadłości Elektrobudowy, w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego zakończył czynności formalne, na podstawie których ogłoszono zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem...
elektrobudowa

Elektrobudowa ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych

Elektrobudowa w upadłości zawarła porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce, podała Elektrobudowa. Upadająca Elektrobudowa zwalnia pracowników "Zwolnienia grupowe mogą objąć w zakresie rozwiązania umów o pracę około 500 pracowników" - czytamy w komunikacie. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
elektrobudowa

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), złożona przez Zarmen, podała spółka. Oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa 23 kwietnia Elektrobudowa informowała, że syndyk masy upadłości umożliwi Zarmen zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki. We wrześniu 2019 r. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy. Na początku sierpnia 2019 r. Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową. 24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane...
elektrobudowa

Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki, podała Elektrobudowa w upadłości. Zarmen zbada sytuację Elektrobudowy "Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości informuje, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa spółki bądź jej zorganizowanej części, w dniu 23 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Zarmen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy w komunikacie. We wrześniu 2019 r. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy. Na początku sierpnia 2019 r. Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową. 24...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację