Conotoxia

DataWalk ma zamówienie na sprzedaż licencji w Meksyku

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. DataWalk rozszerza swoją działalność "Zarząd spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową i pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Ameryce Północnej" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie...

DataWalk Inc. ma umowę dot. sprzedaży oprogramowania w Kanadzie

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała umowę z jedną z największych komend policji w Kanadzie, podała spółka. Umowa dotyczy sprzedaży oprogramowania DataWalk. DataWalk Inc. z nową umową "Zarząd spółki uznał fakt podpisania umowy za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z klientem może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową i pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta w Ameryce Północnej" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja...
DataWalk

DataWalk miał 1,71 mln zł straty netto, 1,58 mln zł straty EBIT w III kw. 2020

DataWalk odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. DataWalk odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,82 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł rok wcześniej. "Grupa znajduje się na etapie silnego rozwoju, a poniesione inwestycje w rozwój zaczynają przynosić efekty w postaci konwersji projektów z lejka sprzedażowego na przychody. W okresie III kwartałów 2020 r. wartość sprzedaży Grupy DataWalk wyniosła 8 939 tys. zł i była wyższa o 377% w stosunku do przychodów osiągniętych w...
DataWalk

DataWalk miał wstępnie 6,14 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r.

DataWalk odnotował 8,94 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,14 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zarząd DataWalk prezentuje wstępne dane "Zarząd DataWalk podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych spółki oraz grupy kapitałowej DataWalk za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi: - jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 6 783 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 262%, - jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 220 tys. zł, wobec 10 390 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o ok. 21%, - jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 676...
DataWalk

DataWalk pozyskał 65,2 mln zł z emisji 421 tys. akcji serii O

DataWalk wyemitował 421 tys. akcji zwykłych serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 154,8 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość objętych akcji wyniosła 65 170 800 zł. DataWalk wyemitował 421 tys. akcji zwykłych serii O "W ramach subskrypcji objętych zostało 421 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej równej 154,80 zł za jedną akcję.  Akcje serii O zostały zaoferowane przez zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 35 inwestorom instytucjonalnym.  Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 35 inwestorami instytucjonalnymi. Łączna wartość objętych akcji serii O wyniosła 65 170 800 zł" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden...
DataWalk

DataWalk: Bieżąca wartość lejka handlowego grupy to blisko 19 mln USD

Bieżąca wartość lejka handlowego Grupy DataWalk to blisko 19 mln USD, podała spółka. DataWalk: Bieżąca wartość lejka handlowego to blisko 19 mln USD Na koniec maja spółka podawała, że ówczesna wartość lejka handlowego Grupy DataWalk sięgała łącznie 14 mln USD. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.
DataWalk

DataWalk miał 0,97 mln zł straty netto, 0,84 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

DataWalk odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. DataWalk odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,84 mln zł wobec 3,63 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,86 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 0,58 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,04 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,12 mln zł w porównaniu z 0,76 mln zł rok wcześniej. "Grupa znajduje się na etapie silnego rozwoju, a...

DataWalk przecenił się o 13%. Solidne wzrosty na Wall Street

Początek tygodnia przyniósł solidne wzrosty na Wall Street, których fundamentem była m.in. nadzieja inwestorów na zawarcie porozumienia w sprawie pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Ponowne dyskontowanie pakietu wynikło z ogłoszenia Nancy Pelosi, że Demokraci przedstawili projekt ustawy o wartości 2,2 bln dolarów. Pierwszy plan zakładał wartość pomocy na 3,4 bln dolarów, a więc nowy projekt zmierza w kierunku kompromisu z Donaldem Trumpem, który nie zgodziłby się na zbyt dużą pomoc. Początek tygodnia przyniósł solidne wzrosty na Wall Street Popyt górował nad podażą również na krajowym rynku, przy czym indeks blue chipów zyskał niemal 4%. Co więcej żadna z 20 spółek wchodzących w skład WIG20 nie zakończyła dnia na minusie. Liderem wzrostów, drugi dzień z rzędu, był sektor energetyczny, który kontynuował rajd...
GPW sesja z dzwonkiem

WIG20 w górę o 3,8%. Akcje Mabion wygranymi sesji, Datawalk tracił najsilniej

W trakcie poniedziałkowej sesji, podążając za głównymi indeksami w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, na GPW widać było szeroko zakrojone wzrosty. Indeks WIG oraz WIG20 rosły o ponad 3%, a na parkiecie obserwowano kilkunastoprocentowe wzrosty. W przypadku WIG20 nie było spółki, która nie zamykała dnia na zielono, a największą aprecjację notowały akcje JSW oraz PGE rosnące kolejno o 12,3% oraz 10,1%. Na szerokim parkiecie akcję cenową zdominował natomiast Mabion. Niemiecki DAX kończył sesję z zyskiem w zakresie 3,2%, a na amerykańskim S&P 500 aprecjacja ostatecznie pozwoliła zamknąć się poniedziałkowej sesji wyżej o 1,6% W momencie, gdy zyskują giełdy tracą między innymi walut: kurs dolara osuwał się do koszyka zagranicznych konkurentów najmocniej od ponad tygodnia, a polski złoty znajduje się...
DataWalk

DataWalk wyemituje do 421 tys. nowych akcji, cena emisyjna to 154,8 zł

Zarząd DataWalk podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 421 tys. akcji zwykłych na serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. DataWalk podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Zarząd spółki na mocy uchwały podwyższył kapitał zakładowy spółki z kwoty 446 504,8 zł do kwoty nie niższej, niż 446 504,9 zł i nie wyższej, niż 488 604,8 zł, tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł i nie wyższą, niż 42 100 zł w drodze emisji nie mniej, niż 1 i nie więcej, niż 421 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ustalona za zgodą rady nadzorczej cena emisyjna akcji wynosi 154,8 zł...

CCC, PlayWay i DataWalk zaprezentują w tym tygodniu wyniki za I półrocze 2020

W nadchodzących dniach bieżącego tygodnia 1 spółka z Wigu20, 2 spółki wchodzące w skład indeksu mWig40 oraz 13 z sWig80 opublikuje wyniki finansowe. W najbliższych dniach spodziewamy się raportów od spółek: CCC z Wigu20, PlayWay oraz DataWalk z mWig40 oraz Sanok, ATM Grupa, Zepak, Enter Air, Work-Service, Polski Bank Komórek Macierzystych, PGSSoft, Rainbow Tours, Harper, Getin, Capital Park, Airway Medix oraz Eko Eksport z sWig80. W bieżącym tygodniu, wyniki finansowe opublikuje łącznie 123 spółki notowanych na GPW. 16 z nich to komponenty Wig20, mWig40 oraz sWig80. Jedynie CCC z Wigu20 będzie publikować w tym tygodniu wyniki finansowe.  Zobacz również: Duzi inwestorzy obserwują poczynania giełdowe tych mniejszych, w celu optymalizacji swojej strategii CCC z Wigu20 oraz 2 spółki z mWig40 pokażą wyniki...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], DataWalk [DAT] – Gorące spółki dnia

Kilka dni wcześniej spółka otrzymała podobne zamówienie z innego departamentu, dotyczące sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk. To pokazuje, że spółka ma wysoką zdolność walczenia o kontrakty w amerykańskiej administracji. Spoglądając na wykres, mamy próbę zakończenia korekty po spadkach sięgających 40%, co jest dość sporą wartością jak na spółkę o tak dużym potencjale.
DataWalk

DataWalk ma zamówienie od Departamentu Pracy USA na sprzedaż licencji wieczystej

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie z United States Department of Labor Office of Inspector General (DOL OIG) na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. "Oprogramowanie DataWalk zostanie wdrożone w celu wsparcia działalności DOL OIG w zakresie dochodzeń związanych z niegospodarnością i nadużyciami w szczególności w odniesieniu do umów związanych z finansowaniem pomocowym dotyczącym COVID-19 i aktem CARES" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w federalnych instytucjach rządowych USA oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej w Ameryce Północnej, dodano. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z...
DataWalk

DataWalk chce maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku

Celem DataWalk nie jest szybkie uzyskanie rentowności, za to zamierza zwiększyć tempo inwestycji i maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Celem DataWalk jest zwiększenie tempa inwestycji "Mając na uwadze m.in. turbulencje w gospodarce spowodowane pandemią, w tym roku inwestowaliśmy w rozwój wolniej, niż by to wynikało z potrzeb biznesowych. W związku z wolniejszym tempem inwestycji, a co za tym idzie niższym wzrostem kosztów, moglibyśmy się zbliżyć do progu rentowności na koniec tego roku. Natomiast naszym celem nie jest szybkie uzyskanie rentowności, dlatego zamierzamy zwiększyć tempo inwestycji i maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku" - powiedział Wieczyński, cytowany w komunikacie. DataWalk opublikował szacunkowe półroczne wyniki finansowe oraz podał wartość przychodów zakontraktowanych do rozpoznania w 2020 roku (tzw. bookings), które...
DataWalk

DataWalk: Wartość przychodów zakontraktowanych na 2020 rok wynosi 15,7 mln zł

Wysokość oczekiwanych przychodów Data Walk zakontraktowanych do zafakturowania w 2020 r. wynosi obecnie 15 713 tys. zł, podała spółka. DataWalk: Wysokość oczekiwanych przychodów wynosi obecnie 15 713 tys. zł "Zarówno spółka, jak i grupa dokonują szczegółowej analizy zawieranych kontraktów celem zapewnienia prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym. W zależności od specyfiki zawieranych umów moment rozpoznania przychodów może być uzależniony od m.in. stopnia zaawansowania realizacji kontraktów na dany dzień bilansowy, co w sytuacji wystąpienia ewentualnych zmian w harmonogramach prac wdrożeniowych w negatywnym scenariuszu może wpłynąć na przesunięcie rozpoznania części zakontraktowanych przychodów z roku 2020 na kolejne okresy sprawozdawcze. Z kolei fakt kontynuacji procesów handlowych może powiększyć zarówno wartość zakontraktowanych przychodów, jak i przychodów rozpoznanych w omawianym okresie" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wartości...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację