XTB
bowim

Bowim przedłużył termin realizacji strategii do końca 2021 r.

Zarząd Bowimu przyjął aktualizację strategii grupy, zgodnie z którą okres jej realizacji został wydłużony o rok - do końca 2021 r., podała spółka. Cele strategiczne w przyjętej strategii pozostają niezmienione, podano także. "Powodem zmiany terminu realizacji strategii (...) jest panująca od I kwartału 2020 roku pandemia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na gospodarkę, który uniemożliwił zakończenie realizacji wszystkich celów strategicznych w zamierzonym okresie" - czytamy w komunikacie. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku W październiku 2017 r. Bowim przedstawił strategię na lata 2017-2020, która zakładała wzmocnienie pozycji spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych. W ramach jej realizacji planowane były m.in. nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości ok. 57,3 mln zł. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali...
bowim

Bowim miał 2,33 mln zł zysku netto, 4,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bowim oficjalnie raportuje uzyskane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 4,89 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 340,58 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 872,92 mln zł w porównaniu z 1 022,44 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 872 919 tys. zł w...
Gorące spółki dnia

Games Operators [GOP], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 14 560 tys. zł, co stanowi wzrost o 4 368 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów wynika z pandemii, który przełożył się na niższe zamówienia. W komunikacie podano także, że lepszy wynik netto jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w trzech kwartałach 2020 roku. Na wykresie nie było mocniejsze reakcji na wyniki. O dalszych losach kurs zadecyduje kierunek wybicia z trwającej konsolidacji.
bowim

Bowim miał wstępnie 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, co stanowi wzrost o 6 691 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podała spółka. Bowim odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej emitenta za III kwartały 2020 r. wyniosły 872 919 tys. zł, co stanowi spadek o 149 518 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej Bowim za III kwartały 2020 r. wyniósł 14 560 tys. zł, co stanowi wzrost o 4 368 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano również. "Zmiana poziomu skonsolidowanych...
bowim

Bowim miał wstępnie 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka. Bowim odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. "Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za III kwartały 2020 r. wyniósł 4 046 tys. zł, co stanowi wzrost o 6 973 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 12,64 mln zł, co stanowi wzrost o 4,94 mln zł r/r Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 913,72 mln zł, co stanowi spadek o 163,66 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. "Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z wpływem epidemii COVID-19 na rynek na którym działa emitent. Spółka odnotowała...
bowim

Bowim odzyska od UCS w Opolu 5,6 mln zł niesłusznie naliczonego podatku VAT

Bowim otrzymał od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT, podała spółka. W efekcie Bowim otrzyma od UCS w Opolu prawie 5,6 mln zł z tytułu niesłusznie naliczonego podatku. Bowim otrzymał od UCS w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę W wyniku korzystnej dla spółki decyzji opolskiego organu podatkowego na konto Bowimu zostanie zwrócone 5,578 mln zł niesłusznie naliczonego podatku. Obecnie nie toczą się przeciwko spółce żadne postępowania, poinformowano. "Mimo iż dokonaliśmy zapłaty podatku, nie zgadzaliśmy się z decyzją naczelnika, dlatego z pomocą kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. podjęliśmy stosowne kroki prawne. Postępowanie podatkowe w stosunku do Bowimu zostało oparte wyłącznie na dowodach z postępowania przeciwko ww. dostawcy, w którym spółka nie...
bowim

Bowim miał 2,64 mln zł zysku netto, 9,67 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Bowim odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 583,41 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 681,86 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym związany był głównie z wpływem pandemii COVID19 na rynek na którym działa emitent – wpływ ten skutkował nie tylko obniżeniem się popytu na stal ale również spadkiem cen wyrobów stalowych. Wystąpienie tych dwóch czynników jednoczenie przełożyło się na spadek przychodów w okresie pierwszego półrocza 2020 roku o 14,8%. Dzięki dużej elastyczności, dywersyfikacji działalności i...
bowim

Bowim miał wstępnie 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020

Bowim miał 583,41 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020 r., co oznaczało odpowiednio: wzrost o 98,4 mln zł i wzrost o 4,67 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Bowim wstępnie podsumowuje wypracowane wyniki "Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej spółki za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosły 583 414 tys. zł, co stanowi spadek o 98 446 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 9 668 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 097 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 2...
bowim

Bowim miał wstępnie 2,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r.

Bowim miał 611,07 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 8,44 mln zł zysku operacyjnego i 2,14 mln zł zysku netto w I połowie 2020 r., co stanowi odpowiednio: spadek o 105,83 mln zł, wzrost o 5,58 mln zł i wzrost o 5,1 mln zł w skali roku, podała spółka, powołując się na jednostkowe, szacunkowe dane. Bowim wstępnie podsumowuje swoje wypracowane wyniki "Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z wpływem epidemii COVID-19 na rynek, na którym działa emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu zamówień w okresie II kwartału 2020 r., co przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali. Równocześnie nastąpił spadek cen wyrobów hutniczych. Oba te efekty kumulują się, łącznie przekładając się na spadek przychodów w ujęciu wartościowym w okresie pierwszego półrocza...
bowim

Bowim miał 2,2 mln zł zysku netto, 8,08 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bowim odnotował 2,2 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 6,66 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 8,08 mln zł  wobec 2,63 mln zł rok wcześniej. "Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 315 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał zyskiem netto na poziomie 2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA na poziomie 8,1 mln zł. Wzrost rentowności wynika między innymi z korzystnej zmiany cen wyrobów stalowych w I kwartale 2020 r. oraz z prowadzonej przez Bowim efektywnej polityki zakupowej" - czytamy w komunikacie. Pozytywne wyniki finansowe grupy są efektem zmieniającej się sytuacji na rynku...
bowim

Bowim miał wstępnie 2,27 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Bowim miał 314,53 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., co oznacza odpowiednio: spadek o 34,62 mln zł i wzrost o 4,92 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Bowim miał 314,53 mln zł sprzychodów netto i 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. "Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 6 659 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 267 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie ze zmianą cen wyrobów hutniczych w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników...
Profile stalowe

Bowim miał wstępnie 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r.

Bowim odnotował 2,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r., tj. o 5,32 mln więcej r/r, według wstępnych danych, podała spółka. Bowim odnotował 2,04 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 6 039 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 662 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 327,78 mln zł, co stanowi spadek o 41,24 mln zł r/r, podano także. "Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie ze zmianą cen wyrobów hutniczych w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania...
Profile stalowe

Bowim zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Bowim zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 1,6 mln zł, za kapitał zapasowy, podała spółka. Bowim zabezpiecza się przed konsekwencjami pandemii "Zgodnie z podjętą uchwałą zysk w kwocie 1 604 668,32 zł proponuje się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Wnioskując taki podział zysku, zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja jest następstwem rosnącego zagrożenia pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, mającymi negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze spółki, wyjaśniono. Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj....
bowim

Bowim miał 3,14 mln zł zysku netto, 15,53 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Bowim odnotował 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto Bowim spada niemal trzykrotnie w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 32,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1302,96 mln zł w 2019 r. wobec 1366,72 mln zł rok wcześniej. "Dystrybutor odnotował również sprzedaż na poziomie prawe 514 tys. ton produktów stalowych, co oznacza wzrost w porównaniu z 2018 rokiem, który był najlepszym okresem w historii spółki pod kątem osiąganych przychodów" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wyniki finansowe grupy są efektem skomplikowanej sytuacji na rynku stali. Cały 2019 roku charakteryzował się kontynuacją spadku cen wyrobów stalowych, który został...
bowim

Bowim notuje stratę od początku roku. Kurs blisko historycznych minimów

Bowim odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2019 r. wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,19 mln zł wobec 27,85 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 14,02 mln zł w I-III kw. wobec 31,42 mln zł rok wcześniej. "Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęły przede wszystkim wysokie ceny surowców, spadki cen stali, ogólny spadek popytu, a także globalna niepewność rynkowa, która znalazła swoje odbicie również na rynku krajowym. Pomimo złożonej sytuacji rynkowej na uwagę zasługuje fakt, iż sam trzeci kwartał zarówno dla emitenta jak i dla grupy kapitałowej był udany a wynik netto pozwolił na częściowe (398 tys. zł) odrobienie strat poniesionych na początku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację