XTB

BOŚ współpracuje z 10 firmami leasingowymi w ramach programu ‘Mój elektryk’

Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowy z kolejnymi firmami leasingowymi w celu rozszerzenia dostępności dotacji przyznawanych na zakup zeroemisyjnych pojazdów w ramach programu "Mój elektryk", podał bank. Tym samym BOŚ współpracuje już z 10 firmami w tym zakresie. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie. "Jeszcze 31 grudnia zawarte zostało porozumienie z BNP Paribas Leasing Services. Następnie, 3 stycznia, podpisano umowę z MAN Leasing, a 11 stycznia, do realizacji programu dołączyły FL Santander Leasing oraz Santander Consumer Multirent. Tym samym, w programie 'Mój elektryk' z BOŚ współpracuje już dziesięć firm leasingowych" - czytamy w komunikacie. W ramach ścieżki leasingowej programu "Mój elektryk" BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do...

BOŚ uruchomił Grupowy Plan Naprawy Grupy Kapitałowej

Warszawa, 31.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjął decyzję o uruchomieniu zatwierdzonego 17 grudnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Grupowego Planu Naprawy Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska (GPN), podał bank. "Wdrożony GPN zastępuje realizowany dotychczas przez bank zaktualizowany Program Postępowania Naprawczego obejmujący okres 2018-2021, którego ostatnia aktualizacja została zaakceptowana przez KNF w dniu 24 maja 2018 r. Działania naprawcze podejmowane w ramach GPN mają na celu osiągnięcie przez bank trwałej rentowności" - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu BOŚ informował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 17 grudnia 2021 r. Grupowy Plan Naprawy Banku Ochrony Środowiska. W czerwcu br. prezes Wojciech Hann informował, że w ramach strategii do 2023 r. BOŚ przewiduje "zdeterminowane" wyjście z Grupowego Planu Naprawczego. Akcje Banku...

BOŚ otrzymał rating ESG od Sustainalytics na poziomie 19,9

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał od agencji ratingowej Sustainalytics ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielkie ryzyko (low risk) istotnego negatywnego wpływu czynników ESG, podał bank. Wynik oceny ESG przeprowadzonej przez Sustainalytics plasuje Bank Ochrony Środowiska w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez Sustainalytics, według stanu na grudzień 2021 roku, zaznaczono. "Na ogólną ocenę ESG Risk przyznawaną przez Sustainalytics składają się dwa kluczowe komponenty – ESG Risk Exposure oraz ESG Risk Management. W przypadku ESG Risk Exposure BOŚ uzyskał 38 punktów, co oznacza umiarkowaną ekspozycję banku na ryzyka ESG (medium), zaś poziom zarządzania nimi, z wynikiem ESG Risk Management na...

BOŚ ma umowę z PKO Leasing i Masterlease w ramach Programu Mój elektryk

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowy z firmami udzielającymi leasingu z dopłatą w ramach programu "Mój elektryk" - PKO Leasing i Prime Car Management, spółką dominującą Grupy Masterlease, podał bank. Zgodnie z zasadami programu, BOŚ udziela dopłat do leasingu zeroemisyjnych pojazdów osobowych (samochody do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdów dostawczych z masą do 3,5 t. Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. Z dopłat do leasingu mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. "Im większa dostępność programu, tym w większym stopniu polski transport będzie ekologiczny. Już dziś podążamy drogą do zielonej, zrównoważonej przyszłości, a w wyniku...

BFG określił wymóg MREL dla BOŚ na 12,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Wymóg MREL dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) został określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na 12,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 4,5% miary ekspozycji całkowitej (TEM) na poziomie skonsolidowanym, podał bank. Wymóg MREL powinien zostać osiągnięty na koniec 2023 r. "Wymóg MREL TREA dla banku na bazie skonsolidowanej został ustalony na poziomie 12,75% TREA i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 12,48% TREA do 31 grudnia 2023 r. Wymóg MREL TEM dla banku na bazie skonsolidowanej został ustalony na poziomie 4,50% TEM i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 4,49% TEM do 31 grudnia 2023 r. " -...

BOŚ ma umowę współpracy z PSA Finance Polska w programie ‘Mój elektryk’

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał z firmą leasingową PSA Finance Polska umowę w ramach realizacji programu "Mój elektryk", podał bank. To kolejna firma, z którą w ramach umowy zawartej 8 września br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) BOŚ nawiązał współpracę przy wdrażaniu programu. BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Wszystko w ramach ścieżki leasingowej Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Mój elektryk", które mają przyspieszyć proces transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym, podano. "Cieszę się, kolejna firma dołączyła do programu 'Mój elektryk'. To znak, że rynek motoryzacyjny jest świadomy potrzeby zmiany i odpowiada na to wyzwanie. PSA Finance Polska dołączyła do firm, które pomagają propagować elektromobilność, a tym...

BOŚ i PFR mają porozumienie ws. finansowania ekologicznego ciepłownictwa

Warszawa, 13.12.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały porozumienie w sprawie programu finansowania ekologicznych inwestycji w energetykę cieplną, obejmujące zarówno modernizację dotychczasowych, jak i budowę nowych jednostek, podały instytucje. Beneficjentami będą głównie samorządy, ale możliwe jest również finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Bank Ochrony Środowiska oraz Polski Fundusz Rozwoju chcą wspólnie zaoferować program finansowania i doradztwa dla podmiotów wytwarzających, obracających i dystrybuujących energię cieplną. Ma on na celu modernizację istniejących instalacji oraz budowę nowych jednostek wytwórczych według ekologicznych standardów, w tym powstawanie instalacji działających na bazie termicznego przekształcania odpadów, podano w komunikacie. "Cieszę się, że jako Bank Ochrony Środowiska robimy kolejny krok w ekologicznej zmianie naszego kraju. Jest on kluczowy, ponieważ daje samorządom możliwość zabezpieczenia...

KNF zwiększyła bufor na ryzyko portfela walutowego BOŚ do 0,63 pkt proc.

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,63 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank, na poziomie skonsolidowanym, utrzymywał bufor wysokości 0,50 pkt proc. Wskaźnik ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,47 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na...

NWZ BOŚ wyraziło zgodę na program ugód dot. kredytów CHF, realizacja od 31 I

Warszawa, 08.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wyrazili zgodę na realizację programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe, zabezpieczone hipotecznie, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie. Program ugód rozpocznie się 31 stycznia 2022 r., a jego szacunkowe koszty nie powinny przekroczyć 400 mln zł, podał bank. Zgodnie z przyjętą uchwałą, możliwość zawarcia ugody dotyczy osób, które posiadają w BOŚ umowy kredytu zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej, podano. "Realizacja ugód odbywać się będzie w wariancie zaproponowanym przez przewodniczącego KNF. Oznacza to, że dany kredyt zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych, a nie w walucie obcej" - podał bank w komunikacie. Od 31 stycznia 2022 r. zainteresowani klienci będą mogli...

BOŚ: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, informują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Oczekują oni podwyżki stopy referencyjnej NBP o 50 pkt. baz. do 1,75%. "Biorąc pod uwagę fakt, że w funkcji reakcji RPP bardzo dużą wagę ma kształtowanie się bieżącej inflacji, ubiegłotygodniowa publikacja wyższego od oczekiwań wskaźnika CPI, perspektywa wzrostu inflacji w grudniu do kolejnego psychologicznego poziomu 8% w naszej ocenie ponownie wzmagają presję na Radzie Polityki Pieniężnej. Uwzględniając pełnię obecnie dostępnych informacji oraz analizę dotychczasowych decyzji RPP oceniamy, że w grudniu RPP ponownie zacieśni politykę monetarną, a skala podwyżki stopy referencyjnej ukształtuje się w przedziale 25-50 pkt. baz. z punktową prognozą podwyżki o 50 pkt baz." - czytamy w...

BOŚ dołączył do Science Based Targets initiative w ramach strategii ESG

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), w ramach realizacji strategii ESG, jako pierwszy polski bank dołączył do inicjatywy Science Based Targets, która definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów w oparciu o wiedzę naukową, podał bank. Tym samym BOŚ dołączył do grona ponad 70 instytucji finansowych na świecie, które publicznie zadeklarowały wyznaczenie celu w ramach SBTi. "Dołączenie do inicjatywy jest kolejnym krokiem w realizacji ambitnej strategii BOŚ, zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 r. Wsparcie ekspertów i know-how organizacji pomoże BOŚ w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami ocenić wpływ swojej działalności na środowisko. Audyt obejmie także emisje związane z portfelem banku. Dzięki temu bank będzie mógł skutecznie realizować swój plan redukcji emisji oraz raportować jego postępy"...

Prezes BOŚ:Zielone aktywa powinny rosnąć 20%/r celem neutralności klimat. w 2050

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie, uważa prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Wojciech Hann. "Zielona transformacja jest wyzwaniem niezwykle ambitnym. Skala niezbędnych inwestycji globalnych wskazuje, że obecna dekada jest decydująca. Jeśli nie będziemy działać teraz, nie osiągniemy neutralności klimatycznej w 2050 roku. Aby się to powiodło, tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie" - powiedział Hann, cytowany w komunikacie, podczas wystąpienia podczas konferencji "Idea-Biznes-Klimat". Podkreślił, że transformacja gospodarki w stronę neutralności klimatycznej to największe wyzwanie najbliższych 50 lat. "Nasze wyliczenia pokazują, że w samej Polsce, aby spełniać ambitne cele europejskiej polityki net zero, należy zainwestować 350 mld EUR w ciągu 15 lat. Tutaj nie wystarczą jedynie środki krajowe...

BOŚ: RPP zakończy podwyżki na poziomie stopy referencyjnej 2,25% w I kw. 2022 r.

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończy zacieśnianie pieniężne na poziomie stopy referencyjnej 2,25% do końca I kw. 2022 r. prognozują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Zdaniem ekonomistów, w listopadzie inflacja przekroczy 7% r/r, co może skłonić RPP w grudniu do podwyżki stóp NBP w przedziale 25-50 pb. "Oczekując dalszego wzrostu inflacji na przełomie 2021 i 2022 r. oczekujemy, że RPP będzie kontynuować zaostrzanie polityki monetarnej i stopa referencyjna NBP zostanie podwyższona o kolejne 100 pkt. bazowych do 2,25% do końca I kw. Od II kw. obniżająca się inflacja oraz wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego będą, w naszej ocenie, argumentami dla RPP dla stabilizacji stóp procentowych" - czytamy w Przeglądzie Kwartalnym BOŚ Banku. Analitycy wskazują, że w kolejnych miesiącach 2022...

KNF zwiększyła bufor na ryzyko portfela walutowego BOŚ do 0,66 pkt proc.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,66 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,51 pkt proc. Jak podano w komunikacie, dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,5 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,37 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I). "Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom...

BOŚ ma pierwsze umowy z firmami leasingowymi w ramach programu ‘Mój elektryk’

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał pierwsze umowy z firmami leasingowymi: Arval Service Lease Polska, LeasePlan Fleet Management (Polska) i Volkswagen Financial Services, w ramach realizacji programu "Mój elektryk", podał bank. W ramach ścieżki leasingowej Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) "Mój elektryk" BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Dotacje te mają przyspieszyć proces transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym, podano. Na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW BOŚ zaprosił firmy leasingowe do współpracy przy wdrażaniu programu. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym - zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie. "Celem programu 'Mój elektryk' jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje