XTB
atm

MCI Capital ma umowę przedwstępną sprzedaży akcji ATM i udziałów AAW III

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowę przedwstępną z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Terve Bidco (kupujący), na podstawie której, o ile zostaną spełnione warunki zastrzeżone w umowie, kupujący zobowiązał się do zawarcia umów przyrzeczonych zakupu 596 278 udziałów w AAW III oraz 606 438 akcji zwykłych ATM, podał MCI Capital. Łączna cena została ustalona na ok. 533,3 mln zł. MCI Capital zawarł umowę przedwstępną z AMC Capital IV Albatros na przedwstępną sprzedaż akcji ATM i udziałów AAW III Łączna cena zostanie skorygowana (prawdopodobnie pomniejszona) o zaktualizowaną wartość zadłużenia AAW III na dzień dokonania transakcji będącej przedmiotem umowy oraz (ii) wartość określonych świadczeń pieniężnych otrzymanych przez sprzedających lub podmioty z nimi powiązane od ATM lub jej podmiotów zależnych lub...

GPW zdecydowała o wycofaniu akcji ATM z obrotu od 19 października

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wycofaniu akcji ATM z obrotu na głównym rynku od 19 października, podała giełda. GPW zecydowała o wycofaniu akcji ATM z obrotu na głównym rynku od 19 października "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce ATM S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem PLATMSA00013, z dniem 19 października 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW" - czytamy w uchwale. W ubiegłym tygodniu ATM wystąpił do zarządu GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 36 343 344 akcji z dniem 19 października br. Pod koniec września Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na rynku regulowanym. ATM...
LOGO ATM

ATM wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW od 19 października

ATM wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 36 343 344 akcji z dniem 19 października br., podała spółka. ATM planuje wycofanie z GPW "W dniu dzisiejszym skierowana została do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośba o podjęcie działań niezbędnych do wykonania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 września 2020 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 36 343 344 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki (jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji z obrotu, wskazano w decyzji KNF 19 października 2020 r.)" - czytamy w komunikacie. ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od...
atm

ATM Grupa miała 2,64 mln zł zysku netto, 3,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

ATM Grupa odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,11 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 61,48 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 7,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 85,8 mln zł w porównaniu z 116,55 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM...
atm

KNF zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dniem 19 października 2020 r., podała Komisja. KNF zezwoliła na wycofanie akcji ATM z obrotu na rynku regulowanym GPW Akcjonariusze ATM 10 sierpnia br. zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW. ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

ATM miał 3,53 mln zł zysku netto, 9,64 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

ATM odnotował 3,53 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 1,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM odnotował 3,53 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,64 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,06 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 35,79 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 8,18 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,39 mln zł w porównaniu z 71,47 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2020 roku spółka zanotowała kolejną dynamiczną zwyżkę wyników finansowych. Tempo zmian podstawowych pozycji sprawozdania z dochodów...
atm

Adam Ponichtera został powołany na członka zarządu ATM

Rada nadzorcza ATM powołał Adama Ponichtera na członka zarządu, poinformowała spółka. Ponichtera swoje obowiązki obejmie 1 września br. Zmiany w zarządzie ATM "Adam Ponichtera od blisko 17 lat skutecznie buduje efektywne działy sprzedażowe i zarządza dużymi zespołami. Doświadczony manager i praktyk z ponad 20-letnim stażem w branży telekomunikacyjnej. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w PTK Centertel. W kolejnych latach tworzył lokalny oddział Telefonii Dialog wraz ze strukturami sprzedażowymi; zarządzał sprzedażą pośrednią i bezpośrednią oraz budował kanał resellerski w eTel Polska. Od 2006 r. przez kilka lat prowadził departament sprzedaży w Exatel. W GTS Polska zarządzał działem kluczowych klientów, a po przejęciu GTS przez T-Mobile Polska jako dyrektor departamentu klientów kluczowych odpowiadał za połączenie działów sprzedażowych obu spółek oraz zintegrowanie sprzedaży...
atm

ATM miał wstępnie 34,3 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2020 r.

ATM miał 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3% wzrostu r/r) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (22,1% wzrostu r/r) w I połowie 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. ATM wstępnie podsumowuje wypracowane wyniki "Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 'Leasing' na wyniki spółki, tj. dla zachowania porównywalności z wynikami publikowanymi przez spółkę za okresy zakończone przed 1 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Zarząd informuje również, że wyżej przedstawione szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 roku nie zostały jeszcze poddane przeglądowi biegłego rewidenta. Publikacja raportu półrocznego  zawierającego wyniki poddane przeglądowi audytora zaplanowana została na 30 września br. ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004...
atm

ATM złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

ATM złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, poinformowała spółka. ATM planuje wycofać akcje z obrotu na GPW 10 sierpnia br. akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW "Nadzwyczajne walne zgromadzenie  w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy spółki - tj. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty , AAW III oraz AAW X -zgłoszonym w dniu 13 lipca 2020 r. postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji spółki, tj. 36 343 344 akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34 526 176,80 zł" - czytamy w treści uchwały walnego. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w...
atm

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. ATM zdecyduje 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW "Walne zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do: 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) i wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w uchwale. Na początku lipca br. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po...
atm

Tomasz Galas zrezygnował z funkcji członka zarządu ATM od 31 sierpnia

Tomasz Galas złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ATM z dniem 31 sierpnia 2020 roku, podała spółka w komunikacie. Zmiany w zarządzie ATM Galas został wiceprezesem ATM w 2016 roku. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia. ATM ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za 2019 r. w wysokości 6 013 657 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 6 013 657 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

ATM miał 4,64 mln zł zysku netto, 16,3 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

ATM odnotował 4,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 10,37 mln zł wobec 5,14 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł w I kw. 16,3 mln zł (+24% r/r) - tym samym poprawione zostało rekordowe osiągnięcie z czwartego kwartału 2019 roku (+1% kw/kw)" - czytamy w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,33 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 35,68 mln zł rok wcześniej. "Emitent nie może wykluczyć negatywnego wpływu skutków COVID-19 na swoją działalność w przyszłości, w tym w szczególności w zakresie realizacji planów inwestycyjnych, sytuacji płynnościowej oraz wyników finansowych. Emitent zwraca jednak uwagę na fakt, że ok. 98%...
atm

ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

ATM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. w wysokości 6,013 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. ATM monitoruje sytuację finansową "Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową spółki" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje