XTB

Emil Dłużewski zastąpi Grażynę Gołębiowską w zarządzie ATM Grupa

Rada nadzorcza ATM Grupa powołała Emila Dłużewskiego na członka zarządu, poinformowała spółka. Dłużewski swoje obowiązki obejmie 1 stycznia 2021 r. Zmiana w zarządzie ATM Grupa Wcześniej dzisiaj spółka poinformowała, że Grażyna Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r. "Emil Dłużewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Ponadto odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Emil Dłużewski ukończył program naukowy "Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa" organizowany przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Emil Dłużewski posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr certyfikatu 26713/2008)" - czytamy w komunikacie. Emil Dłużewski m.in. w latach 2013 - 2015 w ATM Grupa w...

ATM Grupa miała 5,18 mln zł zysku netto, 6,11 mln zł zysku EBIT w III kw.

ATM Grupa odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,11 mln zł wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 131 920 tys. zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 72,54 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,92 mln zł w porównaniu z 189,09 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży...
LOGO ATM

ATM Grupa otrzymała zwrot zobowiązania podatkowego za 2014 r.

ATM Grupa otrzymała należność z tytułu zapłaconej 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014 r., w łącznej wysokości 7 775 280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650 993 zł, podała spółka. ATM Grupa zwrot podatkowy "ATM Grupa informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. na rachunek bankowy emitenta wpłynęła należność z tytułu zapłaconej w dniu 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014, określonej w decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r., a następnie uchylonej decyzją Naczelnika DUCS z dnia 28 października 2020 r. w łącznej wysokości 7 775 280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650 993 zł" - czytamy w...
atm

ATM Grupa: Naczelnik DUCS umorzył postępowanie ws. podatku CIT za 2014 r.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania ATM Grupa postanowił uchylić w całości decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) za 2014 r. w kwocie 5 822 668 zł i umorzyć postępowanie w tej sprawie, podała spółka. ATM Grupa: Naczelnik DUCS umorzył postępowanie ws. podatku CIT za 2014 r. "Zarząd ATM Grupa S.A. otrzymał decyzję od naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Naczelnik DUCS poinformował w niej, że rozpatrzył odwołanie emitenta z dnia 16 października 2019 r. od decyzji naczelnika DUCS z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r. w kwocie 5 822 668 zł oraz że postanowił uchylić w całości ww. decyzję...
atm

Zarząd ATM Grupa z prezesem Andrzejem Muszyńskim powołany na nową kadencję

Akcjonariusze ATM Grupa powołali Andrzeja Muszyńskiego na stanowisko prezesa nowej kadencji  zarządu, podała spółka. Nowa kadencja zarządu ATM Grupa "W tym samym dniu rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu powołała: - Przemysława Kmiotka na funkcję wiceprezesa, - Grażynę Gołębiowską na funkcję członka zarządu, - Pawła Tobiasza na funkcję członka zarządu" - czytamy w komunikacie. Zarząd powołany został na nową kadencję w dotychczasowym składzie, jedynie Przemysław Kmiotek w nowej kadencji będzie pełnił funkcję wiceprezesa, podczas gdy w poprzedniej był członkiem zarządu, zaznaczono. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję, podała spółka. ATM wypłaci dywidendę z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję "Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie 17 sierpnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. zarząd rekomendował akcjonariuszom, aby zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 w wysokości w wysokości 21 941 tys. zł został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 19 389...
atm

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydują 3 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 3 sierpnia br., przeznaczeniu zysku za 2019 rok, w wysokości i 21,94 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. ATM Grupa zdecyduje 3 sierpnia br. o przeznaczeniu zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy "Walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 w wysokości w wysokości 21 941 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia " - czytamy w projekcie uchwały. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.
atm

Akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia. ATM ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za 2019 r. w wysokości 6 013 657 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 6 013 657 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i przeznaczyli go w całości na kapitał rezerwowy. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
atm

ATM Grupa miała 4,6 mln zł zysku netto, 3,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

ATM Grupa odnotowała 4,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa podsumowuje ostatnie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 3,45 mln zł wobec 8,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,69 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 55,07 mln zł rok wcześniej. "Wpływ epidemii na wyniki spółki w pierwszym kwartale 2020 jest ograniczony. Od początku stycznia do połowy marca zdjęcia na produkcjach przebiegały w niezakłócony sposób i zgodnie z harmonogramami. Zawieszenie zdjęć od dnia 16 marca spowodowało spadek przychodów i zysków w IQ2020 o niezrealizowane w okresie dwóch tygodni zdjęcia do naszych seriali (przede wszystkim: 'Pierwsza Miłość', 'Policjantki i...

WIG-INFO vs WIG-MEDIA. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-INFO oraz WIG-MEDIA, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono szóstego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 4 z 5 Spółek wchodzących w skład indeksu WIG-INFO, w okresie 04.03-08.06 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Datawalk (73,6%). W przypadku indeksu WIG-MEDIA, tym razem wszystkie Spółki w badanym okresie przyniosły spadki. Najmocniej spadł IMS (27,2%). Zobacz...

ATM Grupa miała 30,14 mln zł zysku netto, 34,89 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ATM Grupa odnotowała 30,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 27,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa podsumowuje poprzedni rok Zysk operacyjny wyniósł 34,89 mln zł wobec 30,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,04 mln zł w 2019 r. wobec 223,81 mln zł rok wcześniej. "W 2019 roku na 43 antenach można było oglądać aż 61 produkcji grupy kapitałowej ATM Grupa. Łącznie wyprodukowaliśmy w minionym roku ponad 850 godzin programów. Pracujemy dla najpopularniejszych polskich stacji telewizyjnych m.in. dla TVP1, TVP2, Polsat, TV4, TV Puls, ale także dla stacji premium i tematycznych, takich jak HBO, Canal+ Discovery, AXN, czy History. W 2019 roku rozpoczęliśmy także współpracę z...

ATM Grupa rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd ATM Grupa rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2019 roku na kapitał zapasowy spółki, podała spółka ATM Grupa planuje się zabezpieczyć "Zarząd ATM Grupa informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą złoży do rady nadzorczej wniosek o zarekomendowanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2019 roku na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 19 389 000 zł, tj. 0,23 zł na akcję. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.
Gorące spółki dnia

Vistal Gdynia [VTL], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia

Najmocniejszym punktem pierwszej sesji nowego tygodnia była spółka Vistal, która od kilku dni silnie drożeje przy udziale wysokich obrotów. Na wykresie mamy przełamanie linii łączącej wcześniejsze szczyty i wszystko wskazuje, że niebawem nastąpi atak na tegoroczne maksimum. Powodem zwyżki jest poprawa wyników. W III kwartale zysk netto sięgnął 271,47 mln zł. Jest gigantyczna poprawa względem ubiegłego roku, kiedy sukcesem był już sam brak straty netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,93 mln zł wobec 23,26 mln zł rok wcześniej. Mocy wynik mamy także od początku roku i wynosi już 267,62 mln zł. Warto mieć na uwadze, że o spółce mówi się często w kontekście budowy farm wiatrowych na morzu i może być to dla firmy spora szansa.
LOGO ATM

ATM Grupa zyskuje 4,8 mln zł netto w III kw. 2018 r. – spółka na oporze

Największy niezależny producent telewizyjny w Polsce, Grupa ATM opublikowała dziś raport, w którym odnotowuje 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. Zgodnie z przedstawionym przez grupę raportem - zysk operacyjny wyniósł 6,63 mln zł wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 49,06 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 84,47 mln zł rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach Grupa ATM miała 26,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 20,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży usług w wysokości 152,35 mln zł w porównaniu z 174,51 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 11,99 mln...
wykres Forex

ATM Grupa – mieszane sygnały na różnych interwałach

ATM Grupa – Analiza spółki ATM Grupa to największy niezależny producent telewizyjno-filmowy w Polsce. Grupa jest również współudziałowcem dwóch innych spółek – Aidem Media, której podstawową działalnością jest produkcja gier na urządzenia mobilne, oraz FM PRO, która zajmuje się całościową organizacją różnego rodzaju eventów. Dominującą pozycję w strukturze realizowanych przez Grupę programów telewizyjnych stanowią seriale. W pierwszym półroczu 2018 roku kontynuowane były prace nad serialami: „Pierwsza Miłość”, „Policjantki i Policjanci”, „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” – realizowane dla Telewizji Polsat i TV4, „Ojciec Mateusz” – realizowany dla Telewizji Polskiej, „Lombard. Życie pod zastaw” – realizowany dla stacji TV Puls. Po rocznej przerwie na plan powróciła ekipa serialu realizowanego dla Telewizji Polsat – „Świat według Kiepskich”. W Górach Sowich rozpoczęły się natomiast zdjęcia...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację