Conotoxia

Altus TFI miało wstępnie 5,3 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 4,12 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 29,73%, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Szacunkowy przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Altus wyniósł 30 139 tys. zł. wobec: 32 734 tys. zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 7,93%. Szacunkowe skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 22 866 tys. zł. wobec: 27 816 tys. zł. w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 17,8% r/r, podano. Szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy kapitałowej Altus wyniósł 7 273 tys. zł wobec: 4 918 tys. zł. w I półroczu 2020 r., co stanowi wzrost o 47,86%. "Na wyniki grupy...

Altus TFI miało 2,61 mln zł zysku netto, 3,81 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 2,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus TFI przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,81 mln zł wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,1 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,97 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane koszty podstawowej działalności operacyjnej w I kwartale 2021 roku wyniosły 11,38 mln zł i były niższe od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie 2020 roku o 18%. "Na wyniki grupy kapitałowej w I kwartale 2021 wpływ nadal ma brak rozstrzygnięcia kwestii związanej z utratą przez emitenta zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami...
altus

GetBack wniósł pozew przeciwko Altus TFI, spółka kwestionuje roszczenia

GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) oraz dwunastu funduszom w przeszłości przez nie zarządzanym, o zapłatę solidarnie kwoty 134,64 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments, podała spółka. Altus TFI kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie. GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus TFI "GetBack S.A. w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych funduszy oraz spółki od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments S.A. zbytych na rzecz GetBack S.A. przez...

Altus TFI miało 2,62 mln zł zysku netto, 3,35 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus TFI podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 3,35 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,76 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 35,53 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32,73 mln zł w porównaniu z 81,35 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki grupy kapitałowej w...

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) otrzymało zawiadomienie o zajęciach praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 10 marca 2020 roku, podała spółka. Zajęcia praw majątkowych zostały dokonane przeciwko spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez spółkę, a poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła spółka, zostały dokonane do wysokości 134 715 017 zł każde. Altus ocenia, że iż zakres wniosku GetBacku o zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu jego wykonania, stanowi bezprawne narażenie na rażącą szkodę spółki, podmiotów zależnych od spółki, jak i funduszy i zamierza dochodzić wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack. GetBack z wnioskiem o zajęcie praw majątkowych Altus TFI "Spółce ani żadnemu z funduszy, według wiedzy spółki, nie zostało...

Altus TFI miało 0,56 mln zł zysku netto, 2,08 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Altus TFI odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus TFI podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 2,08 mln zł wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,97 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,82 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk netto grupy w I kwartale 2020 roku zakończonego 31 marca 2020 r. wyniósł 895 tys. zł i był niższy od porównywalnego okresu 2019 roku o 74,6%. Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej w I kwartale 2020 roku wyniosły 15 974 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie 2019 roku o...
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze. Skarga na Altus TFI oddalona "Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje o otrzymaniu Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn. akt VI SA/Wa 105/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oddalającego ww. skargę" - czytamy w komunikacie. Oddalenie skargi nastąpiło w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym. "W związku z faktem, iż Altus TFI nie otrzymało uzasadnienia wyroku z dnia 28 kwietnia 2020 r. spółka wystąpi o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po analizie uzasadnienia Altus TFI będzie podejmował właściwe środki odwoławcze" - czytamy dalej. W listopadzie 2019 r. KNF nałożyła Altus TFI dwie kary...

Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT 2019 r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 49,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Podsumowanie ostatniego roku Zysk operacyjny wyniósł 5,99 mln zł wobec 61,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,11 mln zł w I- IV kw. 2019 r. wobec 287,82 mln zł rok wcześniej. Pomimo wszystkich negatywnych wydarzeń z jakimi musieliśmy się borykać w trakcie całego 2019 roku grupa kapitałowa odnotowała skonsolidowany zysk netto za 2019 rok w wysokości 3 949 tys. zł. Sam emitent poniósł stratę w wysokości 17 384 tys. zł. Strata netto emitenta za rok 2019 została obciążona karami finansowymi nałożonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego...

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r. wobec 52,24 mln zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%, podała spółka. Spadek wyników spółki "I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł w 2019 r. 51 162 tys. zł wobec 232 395 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 78%, b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Altus TFI wyniosły w 2019 r. 58 189 tys. zł wobec 179 657 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 67,6%, c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Altus TFI wyniósł w 2019 roku minus 7 027 tys. zł wobec 52 738 tys. w 2018 roku, co stanowi spadek o 113,32%, d) szacunkowy wynik netto...
altus

Altus TFI z rozszerzonym postępowaniem administracyjnym od KNF. Akcje w dół o 4%

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła przedmiot postępowania administracyjnego wobec Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI), podał Altus. Postępowanie rozszerzono "w związku z podejrzeniem naruszenia: 1) przez spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2) UFI, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PROTEGAT 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności...
altus

Altus TFI z 6,42 mln zł zysku netto w I półroczu. Akcje w dół o 3%

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka. "I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł 43 631 tys. zł., wobec: 140 322 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 68,9 % b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Altus TFI wyniosły 46 864 tys. zł., wobec: 97 800 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 52,1 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży...
altus

Altus TFI z ponad 9 krotnie niższym zyskiem za I kw, notowania nadal w konsolidacji

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Spółka wypracowała 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 22,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,52 mln zł wobec 28,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,82 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 89,97 mln zł rok wcześniej. "I kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności emitenta po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Eurocash SA (EUR) liderem wzrostów, tracą ALTUS (ALI) i Prairie Mining (PDZ)

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w poniedziałek, najmocniej zyskuje Eurocash SA (EUR), jest to ruch na ponad +3%. Najgorzej radzi sobie Prairie Mining Limited (PDZ), spółka traci już blisko 9%. Drugie miejsce pod względem spadków zajmuje ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) z wynikiem ponad 7,3% na minusie.  Eurocash SA (EUR) liderem poniedziałkowej sesji Grupa Eurocash jest na rynku polskim liderem w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, czyli szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. poprzez szereg formatów dystrybucji. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się od wzrostów na ponad 3%. Tym samym, patrząc an wykres, mamy to czynienia z wybiciem linii szyi formacji podwójnego dna, która...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Kruk, Konsorcjum Stali, ALTUS TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Raport roczny Kruk Kruk S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, Spółka z małej kilkunastoosobowej firmy, stała się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na dogodne raty. Kapitalizacja Spółki wynosi 3,08 mld PLN. Zarząd Kruk S.A. opublikował 7...
altus

Altus TFI – 8% przecena po podaniu wyników rocznych

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za 2018 rok. Poniżej kluczowe dane z raportu. Spółka wypracowała w 2018 roku 49,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 99,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 61,05 mln zł wobec 99,58 mln zł zysku rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej na koniec 2018 roku wyniósł 52.239 tys. zł i był niższy od porównywalnego okresu o 47,73%. Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej w 2018 roku wyniosły 287.822 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku o 22,4%. Skonsolidowane koszty podstawowej działalności...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje