XTB
agora

Akcjonariusze Agory zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Agory zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 20,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Agora zdecyduje 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 20 114 682,14 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez członków rady nadzorczej, podano także. "W opinii zarządu Agora S.A., wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory, jak i...
agora

Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji

Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji ani innej formy pozyskania dodatkowych środków na rynku kapitałowym, wynika ze słów członka zarządu Grzegorza Kani. Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji "Na chwilę obecną nie jest rozważane finansowanie z rynku kapitałowego czy to w formie emisji akcji czy w innej. Skupiamy się teraz na zapewnieniu bezpieczeństwa płynności finansowej Agory" - powiedział Kania podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka rozważa ewentualne dalsze skorzystanie z pomocy publicznej. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok...
agora

Agora oczekuje istotnego spadku obrotów i straty operacyjnej w całym 2020 r.

Grupa Agora w związku z pandemią spodziewa się, że jej przychody istotnie spadną i zanotuje także stratę operacyjną w całym 2020 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Najbardziej negatywnie odczują to takie segmenty, jak: kino, reklama zewnętrzna i radio, a najmniej - internet. Agora świadoma swojej sytuacji w dobie pandemii W opinii zarządu, największy negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy będzie widoczny w II kw. Natomiast czynniki, które decydują o tej dynamice są całkowicie poza wpływem Agory i zależą od tempa odmrażania polskiej gospodarki. Według naszych najlepszych przewidywań, tempo spadku negatywnego wpływu w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w II kw. pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego zaostrzenia sytuacji lub ponownego wybuchu pandemii w drugiej połowie 2020 r. - powiedział Hojka...
agora

Agora miała 42,73 mln zł straty netto, 44,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Agora odnotowała 42,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Agora w podsumowaniu mijającego kwartału Strata operacyjna wyniosła 19,54 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 44,6 mln zł wobec 37,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,59 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 308,44 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Grupy Agora wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. W największym stopniu na poziom wpływów Grupy w omawianym okresie rzutowały przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios -zmniejszyły się one...
agora

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. Agora planuje realizować swoje cele, ale pandemia skutecznie uniemożliwia działanie "Jednocześnie zarząd Agory uznaje kierunki rozwoju Grupy Agora wytyczone w strategii za atrakcyjne i nie rezygnuje z ich realizacji na obecnym etapie. Tempo i skala działań Grupy będą jednak istotnie odmienne od zakładanych w strategii i zależne od procesu znoszenia obostrzeń sanitarnych w Polsce, dalszego przebiegu pandemii, skutków społecznych koronawirusa, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wpływu tych czynników na działalność Grupy Agora. Czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji przez Grupę planów strategicznych będzie również termin powrotu do...
agora

Agora rozpoczęła negocjacje dot. sprzedaży Domiporta z inwestorami zewnętrznymi

Domiporta - spółka zależna Agory - obok już trwających negocjacji dotyczących zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl (spółki zależnej od członków zarządu Domiporta), rozpoczęła dodatkowo negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów zewnętrznych, podała spółka. Agora rozpoczęła negocjacje dot. sprzedaży Domiporta "Zarząd Agory informuje, że jej spółka zależna Domiporta Sp. z o.o. obok już toczących się negocjacji w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta na rzecz spółki Mieszkanie.pl (spółki zależnej od członków zarządu Domiporta), Domiporta rozpoczęła dodatkowo negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego na rzecz inwestorów zewnętrznych potencjalnie zainteresowanych jego nabyciem, niepowiązanych osobowo ani kapitałowo z Domiporta" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła jednocześnie, że negocjacje z Mieszkanie.pl pozostają w toku. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin...
agora

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

Domiporta - spółka zależna Agory - rozpoczęła negocjacje dotyczące zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami są Piotr Przybysz oraz Sławomir Gąsiorowski - członkowie zarządu Domiporta, podała Agora. W związku z transakcją Agora dokona odpisu wartości udziałów w Domiporta w kwocie 59,5 mln zł, a Grupa Agora odpisu wartości aktywów związanych z jej działalnością w kwocie 12,7 mln zł, które obciążą odpowiednio wynik jednostkowy i skonsolidowany Agory w I kw. 2020 r. Domiporta rozpoczęła negocjacje "Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą Domiporta Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego takie, jak m.in. znaki towarowe, prawa do domen internetowych, oprogramowanie, bazy danych, prawa z umów z klientami, dostawcami...

Agora: Spółka zależna Foodio Concepts złożyła wniosek o upadlość

Zarząd Foodio Concepts - spółki pośrednio zależnej od Agory - podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała Agora. Foodio Concepts z wnioskiem o upadłość "Zarząd spółki Agora informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez zarząd spółki pośrednio zależnej od Agory- Foodio Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wchodzącej w skład grupy Helios - uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Foodio Concepts" - czytamy w komunikacie. W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w I kw. 2020 r., podano...
agora

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Agory zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w wysokości 20,11 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka. Ryzyko związane z epidemią powodem rekomendacji "Powyższa propozycja stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej Agory ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. Odstąpienie od polityki dywidendowej jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19. Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez członków rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie. Wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory, jak i jej grupy kapitałowej. "Sytuacja ta może również wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów Agory. W...
agora

Agora porozumiała się ze związkami ws. przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń

Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy, podała spółka. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane są na ok. 25 mln zł. Agora obniża koszta wynagrodzeń "Zarząd Agory szacuje, że łączne oszczędności z tytułu przejściowej obniżki wynagrodzeń w grupie powinny wynieść około 25 mln zł. Dodatkowo, wybrane spółki z grupy będą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" - czytamy w komunikacie. Spółka przypomniała, że zgodnie z wcześniejszą informacją pandemia COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w drugim kwartale 2020 r. "Obserwacja rozwoju pandemii w Polsce i na świecie,...
Symbol GPW na tle wykresu

DM BOŚ: Agora oraz Mercator Medical z obniżoną rekomendacją. Spółki mocno tracą

Podczas środowej sesji Dom Maklerski BOŚ wydaje rekomendację wobec spółek Agora oraz Mercator Medical. Zgodnie z nią, analitycy działu rekomendacji obniżają rekomendację Agory z wcześniejszego "kupuj" do obecnego "trzymaj" oraz spółki Mercator Medical również z "kupuj" do "trzymaj". Obie spółki w ciągu ostatnich dni wykazują dużą zmienność. Wydane dziś raporty dotyczą rekomendacji kilku spółek, w tym m.in Agory oraz Mercator Medical. Analitycy DM BOŚ wskazują, że w przypadku spółki Agora - "wybuch koronowirusa wskazuje na oddolne ryzyko zarówno dla nakładów na reklamę, jak i frekwencji w kinach." Jak widać obecna sytuacja z wirusem wpływać będzie coraz mocniej na polski rynek akcyjny. W przypadku drugiej spółki, Mercator Medical analitycy banku oceniają, że pozytywny wpływ wybuchu koronawirusa został już zdyskontowany.   Sytuacja na wykresach Na wykresach obu spółek widać mocniejsze cofnięcie akcji....
agora

Agora z 2,9 mln zł straty netto w III kw. Akcje w górę o 5%

Agora odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. (zgodnie z MSSF16) wobec 3,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,26 mln zł wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,26 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 258,48 mln zł rok wcześniej. Od trzeciego kwartału 2019 r. spółka zaprzestała prezentowania działalności poligraficznej jako odrębnego segmentu ze względu na przeprowadzoną w drugim kwartale 2019 r. reorganizację oraz istotne zmniejszenie skali tego biznesu po zakończeniu funkcjonowania dwóch z trzech drukarni Agory. "W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 293,3 mln zł. Były one wyższe o 13,3% w porównaniu z tym...
Gorące spółki dnia

Cyfrowy Polsat [CPS], Agora [AGO] – Gorące spółki dnia

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Notowania spółki zyskiwały podczas czwartkowej sesji, podtrzymując trwający od końca września trend wzrostowy. Na wykresie tygodniowym widać, że cofnięcie zatrzymało się na poziomie wcześniejszych szczytów, skąd doszło do ponownego wzrostu ceny. Kurs powinien niebawem atakować opór przy 29,50 zł. Wczoraj spółka opublikowała raport z wynikami za trzeci kwartał. W tym okresie zysk netto wyniósł 231,3 mln zł wobec 226,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,89 mld zł wobec 2,73 mld zł rok wcześniej. W sumie, od stycznia spółka miała 786,8 mln zł zysku netto w porównaniu z 762,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8,60 mld zł w...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Echo Investment, Agora, AC

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań Echo Investment Echo Investment to największa, wyrosła w Polsce, firma deweloperska. Realizuje inwestycje w trzech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i budownictwie biurowym. Od 5 marca 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała ponad 120 projektów o łącznej powierzchni blisko 1,3 mln mkw. w kilkudziesięciu miastach Polski. Kapitalizacja Spółki wynosi 1,56 mld PLN. Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie...
Gorące spółki dnia

Agora [AGO], Mennica [MNC] – Gorące spółki dnia 11.03.2019

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Spółka opublikowała podczas sesji z minionego piątku raport z wynikami za ostatni kwartał 2018 roku. Z dokumentu wynika, że spółka zdołała wypracować w IV Kwartale 0,3 mln zł zysku netto, co jest lepszym wynikiem niż potężna strata rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,1 mln zł, wobec 330,4 mln zł rok wcześniej. W całym 2018 roku spółka miała 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w porównaniu z 83,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 141,2 mln zł w porównaniu z 1 165,5 mln zł rok wcześniej. Wyniki nie wywołały pozytywnej...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację