Conotoxia

Formacja kanał zniżkujący

Formacja kanał zniżkujący - definicja Kanał zniżkujący podobnie jak kanał zwyżkujący i horyzontalny jest formacją bardzo często występującą na rynku. Pojawia się zarówno na wykresach minutowych, jak i na wykresach miesięcznych. Ruch we wnętrzu kanału potrafi trwać wiele lat i być niezwykle zyskowny dla cierpliwych inwestorów. Wyznaczanie kanału zniżkującego rozpoczyna się od zakreślenia linii trendu spadkowego. Gdy ruch spadkowy trwa już dłuższy czas i respektowana jest linia trendu wyznaczyć można linię równoległą do niej. Nowo utworzona linia powinna być zawieszona na najwyższym punkcie trwającego ruchu (ekstremum). Całość stworzy kanał, który pomoże w tradingu. Trading w kanale zniżkującym Trading w kanale zniżkującym opiera się o zawieranie pozycji krótkich (na spadek), gdy cena dochodzi do górnego ograniczenia wyznaczonego kanału. Zazwyczaj przy mocnym trendzie spadkowym jakiekolwiek...

Formacja kanał horyzontalny

Formacja kanał horyzontalny - definicja Kanał horyzontalny jest to bardzo często pojawiająca się formacja na rynku. W zasadzie jeżeli się dobrze przyjrzeć różnym interwałom czasowym to trudno znaleźć jakikolwiek wykres, na którym nie pojawił się jeden z kanałów cenowych: zwyżkujący, zniżkujący i horyzontalny. Cena może poruszać się w kanale horyzontalnym zarówno przez bardzo krótki czas (liczony w minutach na wykresie M1, M5), jak i przez wiele lat (na wykresie miesięcznym). Kanał horyzontalny na wykresie tworzy swego rodzaju konsolidację (ruch boczny). Wewnątrz niego obie strony rynku osiągają swoistą równowagę (strona popytowa równoważy się ze stroną podażową). Trading w kanale horyzontalnym Istnieją dwie podstawowe możliwości tradowania, gdy na wykresie cena porusza się wewnątrz kanału horyzontalnego. Pierwszą z nich jest zawieranie transakcji w momencie, gdy cena...

Formacja trójkąt zniżkujący

Formacja trójkąt zniżkujący - definicja Formacja trójkąta jest na ogół formacją kontynuacji trendu, ale może występować również jako formacja odwrócenia trendu. Oznacza to, że kluczowym elementem, który określi trend po wybiciu jest kierunek wybicia z trójkąta. Formacja trójkąta zniżkującego jeżeli pojawi się w trendzie spadkowym to najprawdopodobniej skuteczne wyłamanie z tej formacji będzie w dół. Żeby jednak uzyskać pewność należy poczekać na wyłamanie. Dla trójkąta zniżkującego, który pojawi się w trendzie wzrostowym sytuacja jest przeciwna czyli nastawiając się na możliwe wybicie górnego ograniczenia trójkąta należy poczekać, aż faktycznie będzie to miało miejsce. Trójkąt zniżkujący jest to odbicie trójkąta zwyżkującego. Obydwa, są w rzeczywistości znanymi z matematyki trójkątami prostokątnymi. Formacja ta tworzona jest poprzez połączenie jedną linią szczytów, a drugą linią dołków. Górna...
wolumen

Formacja odwrócona głowa z ramionami

Formacja odwrócona głowa z ramionami - definicja Sama nazwa formacji podpowiada nam, że odwrócona głowa z ramionami ma coś wspólnego z inną klasyczną formacją wykresu, mianowicie głową z ramionami - w skrócie RGR. Podobnie jak podwójny szczyt oraz podwójny dołek, odwrócona głowa z ramionami oraz zwykła głowa z ramionami opisują dokładnie tę samą sytuację zbliżającego się końca pewnej tendencji cenowej. To co różni obie formacje - to kierunek tego impulsu. Odwrócona głowa z ramionami (w skrócie oRGR) występuje na końcu impulsu spadkowego. Celowo unikamy stwierdzenia (...) na końcu trendu spadkowego, bo choć mamy na uwadze fraktalność rynku chcemy podkreślić  już na wstępie jak do formacji odwróconej głowy z ramionami należy podchodzić. Całe oRGR, podobnie jak zwykła głowa z ramionami składa się z...

Trendy

Trend - definicja Test to koncepcja podstawowa jeśli chodzi o analizę techniczną. Co właściwie znaczy to słowo? Otóż w analizie technicznej trend to nic innego jak ogólny kierunek cen w danym horyzoncie czasowym. Zamiennie do słowa trend używa się także często określenia tendencja lub po prostu kierunek. Istnieje również twierdzenie mówiące o tym, że trend wykazuje silniejszą tendencję do ruchu w dotychczasowymi kierunku aniżeli do odwrócenia. Trend wzrostowy, trend spadkowy, trend boczny Definicja trendu została nakreślona w teorii Dowa. Charles Dow definiował trend jako układ dołków i szczytów, a więc w trendzie wzrostowym szczyty oraz dołki formują się na coraz wyższych poziomach, natomiast w trendzie spadkowym sytuacja jest odwrotna i szczyty oraz dołki tworzą się na poziomach coraz niższych. Zdarza się również sytuacja,...

Formacje spalone

Formacje spalone - definicja Formacje spalone, są to wszystkie formacje analizy technicznej, które początkowo zachowują się zgodnie z oczekiwaniami, żeby ostatecznie zmienić kierunek ruchu. Formacja spalona zazwyczaj pojawia się niespodziewanie. Po prawidłowym wybiciu z jednej z klasycznych formacji (trójkąty, kliny, kanały, itp.) oraz przebyciu pewnej odległości nagle cena zaczyna zawracać odwracając sytuację. W skrajnych przypadkach wspomniane zawracanie ceny jest bardzo gwałtowne. W takich wypadkach często towarzyszą temu niespodziewane wydarzenia makroekonomiczne, które powodują wręcz powstanie wyraźnej luki na wykresie (tego typu przykład na ostatnim wykresie). Formacje spalone a fałszywe wybicia Formacje spalone nie powinny być mylone z fałszywymi wybiciami. Z fałszywym wybiciem mamy do czynienia w sytuacji, gdy następuje np. wyłamanie z trójkąta jednak już po pojedynczej świecy cena wraca do jego wnętrza....

Wolumen

Wolumen - definicja Obroty potocznie zwane wolumenem od angielskiego słowa volume jest to liczba akcji lub kontraktów, które w danym przedziale czasu były przedmiotem handlu na rynku. Wolumen mierzy się zarówno dla pojedynczych akcji jak również dla całych indeksów giełdowych, które zawierają w sobie sumę różnych walorów. Na wykresach najczęściej prezentowany jest w formie pionowych kresek w dolnej części wykresu. Dla rynku walutowego sprawa wygląda nieco inaczej. Wprawdzie niektórzy dostawcy danych prezentują na wykresach walut obroty np. dla platformy MT4. Jednak faktycznie, nie są to dokładne i warte obserwacji dane ponieważ pary walutowe, są handlowane jednocześnie w różnych miejscach i nie istnieje skonsolidowana baza zawierająca sumę wszystkich informacji dotyczących wolumenu. Wolumen obrotu W zdrowym trendzie wzrostowym wolumen powinien potwierdzać lub negować aktualny kierunek...

Formacja trójkąt zwyżkujący

Trójkąt zwyżkujący - definicja Ze wszystkich formacji zapowiadających zmianę trendu trójkąty są najmniej pewne. Najczęściej zaobserwować je można po długich okresach wzrostu lub spadku. Jeżeli formacja trójkąta pojawi się właśnie w takim momencie prawdopodobieństwo, że jej wybicie będzie zgodne z wcześniejszym trendem jest większe. Często jednak (szczególnie na rynku walutowym) formacje trójkąta pojawiają się w momencie, gdy nie poprzedzał ich wyraźny ruch trendowy. W takim przypadku niezwykle ważny jest kierunek wybicia z trójkąta oraz potwierdzenie tego wybicia. Potwierdzeniem może być zarówno re-test przebitego wcześniej ramienia trójkąta, ale również zamknięcie świecy poza trójkątem (szczególnie na wyższych interwałach np: H4, D1). Trójkąty pojawiające się na rynku akcji dodatkowo mogą być weryfikowane na podstawie wolumenu. Wolumen jest zazwyczaj niski do momentu wybicia się trójkąta....

Formacja klin zwyżkujący

Klin zwyżkujący - definicja Formacja klina przypomina kształtem oraz długością czasu powstawania formacje trójkąta. Formacje te podobnie jak w przypadku formacji trójkąta można rozpoznać po dwóch zbiegających się liniach, które go tworzą. Linie, są skierowane w swoją stronę i ostatecznie się przecinają na wierzchołku formacji. Charakterystyczne dla formacji klina jest zauważalne skośne położenie. Formacja klina układa się skosem w górę lub w dół. W przypadku klina zwyżkującego skos skierowany jest w górę. Często zdarza się, że klin zwyżkujący skierowany jest przeciwnie do kierunku wcześniejszego trendu. Dla takiego ułożenia wykresu wybicie najczęściej następuje zgodnie z wcześniejszym trendem. Klin zwyżkujący należy do formacji klina, która jest jedną z najsilniejszych formacji i zapowiada kontynuację wcześniejszego trendu. W praktyce jednak niezwykle ważny jest moment wybicia...

Formacja klin zniżkujący

Klin zniżkujący - definicja Klin zniżkujący (nazywany czasami opadającym) należy do formacji klina. Formacja ta swoim kształtem oraz długością czasu powstawania przypomina formację trójkąta. Rozpoznajemy ją po dwóch zbiegających się i przecinających na wierzchołku liniach trendu. Zasadnicza różnica pomiędzy formacjami trójkątów, a formacjami klina jest w nachyleniu obu linii tworzących te formacje. W przypadku trójkątów obie linie je tworzące, są skierowane do siebie. Linie tworzące formacje klina, są skierowane w tym samym kierunku. Różnią się jedynie poziomem ich nachylenia. Dla klina zniżkującego górne ograniczenie klina nachylone będzie pod większym kontem do dolnego ograniczenia klina. Trend wzrostowy - klin zniżkujący Klin zniżkujący charakterystyczny jest dla trendu wzrostowego i zazwyczaj występuje w okresie hossy. Dla rynku akcji uformowanie się klina zniżkującego w trendzie wzrostowym...

Formacja diament

Formacja diament - definicja Formacja diamentu kształtem przypomina romb. Formacja ta jest bardzo rozbudowana i powstaje po dużych ruchach cenowych. W trakcie jej formowania zazwyczaj trudno jest z całą pewnością potwierdzić, że to właśnie ona się formuje. Diament może wskazywać zarówno na kontynuację jak i na odwrócenie trendu. Podobnie jak w przypadku formacji trójkątów czy klinów decydujący jest tutaj kierunek wybicia się ceny z formacji. Jest to formacja o dużym ryzyku i dosyć skomplikowana, ale warto jej szukać, ponieważ zazwyczaj jest zapowiedzią dużych ruchów cenowych. Czas kształtowania się formacji wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wahania cen w tej formacji najpierw rosną, a następnie maleją szykując się do jej wybicia. Dla rynku akcji początek formacji oraz jej koniec potwierdza wyraźny...

Formacja wyspa

Formacja wyspa - definicja Wyspa jest formacją, która zwykle zapowiada krótkotrwałe odwrócenie trendu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których formacja wyspy odwraca dotychczasowy trend. W takim wypadku może być też połączona z formacją diamentu. Charakterystyczne dla formacji wyspy, są dwie luki. Jedna luka rozpoczyna formację, natomiast druga luka ją kończy. Obie luki mają podobny rozmiar dzięki czemu dostrzeżenie tej formacji na wykresie jest dosyć łatwe. Nie jest to formacja zbyt często występująca na rynku. Na rynku akcji wolumen w trakcie jej formowania zwykle jest podwyższony. Jeżeli wyspa pojawia się jako ruch ceny przeciwny do wcześniej panującego trendu to po jej wyłamaniu cena wróci do wcześniejszego trendu. Z kolei jeżeli pojawia się na szczycie jako zwieńczenie dynamicznego ruchu może oznaczać albo zbliżającą...

Ruch powrotny

Ruch powrotny - definicja Ruch powrotny jest niezwykle ważnym oraz często spotykanym zachowaniem ceny, które można łatwo zaobserwować na wykresach. Ruch powrotny jest to cofnięcie się ceny na wykresie po przełamaniu istotnego poziomu. Cofnięcie takie może się pojawić w połączeniu z dowolną formacją znaną z analizy technicznej. Najczęściej spotykanym ruchem powrotnym jest cofnięcie do wcześniej przełamanego wsparcia lub oporu. Tego typu przełamania zdarzają się każdego dnia na wykresach wszystkich interwałów. Ruch powrotny z sukcesem można wykorzystywać zarówno na rynku akcji jak również na rynku walutowym. Jego znajomość szczególnie przydaje się na rynku walutowym. Ponieważ nie można tam użyć żadnej z technik opartych na wolumenie do potwierdzania formacji. Dla rynku akcji wybiciu istotnego poziomu towarzyszy zwiększony wolumen. Jeżeli pojawi się tam dodatkowo...

Formacja baza

Formacja baza - definicja Baza jest to długotrwały ruch ceny w trendzie bocznym z niewielką zmiennością. Kształtowanie się bazy można w łatwy sposób zauważyć na wykresie. Wykres taki sprawia wrażenie, jakby żaden większy kapitał nie interesował się danym walorem. Baza tworzy się przy przeciętnej wartości wolumenu i jest to okres nazywany również akumulacją. Okres kształtowania się bazy trwa od kilku tygodni do nawet kilku lat. Zauważona na wykresie baza warta jest zainteresowania ponieważ ruch po wybiciu z niej może być znaczny. Czas w jakim cena porusza się wewnątrz bazy ma znaczenie na późniejszy ruch. Im dłużej trwa formowanie bazy tym większy powinien być ruch ceny po wybiciu z niej. Wybiciu z bazy bardzo często towarzyszy pojawienie się istotnych informacji makroekonomicznych. W przypadku...

Trójkąt symetryczny

Trójkąt symetryczny - definicja Trójkąt symetryczny jest formacją, która zazwyczaj sygnalizuje kontynuację trendu, tworząc przerwę, po której wcześniejszy trend jest kontynuowany. Tak dzieje się zazwyczaj, gdy mamy do czynienia z wyraźnym trendem na wykresie. Jeżeli jednak brak jest wyraźnego trendu lub trend, który wcześniej trwał nie był zbyt długi to kluczowym elementem będzie moment przełamanie górnego lub dolnego ograniczenia trójkąta. W takim wypadku wcześniejszy trend nie zawsze jest kontynuowany. Nie brakuje również przykładów kiedy trójkąt symetryczny był formacją odwrócenia trendu. Trójkąt symetryczny w odróżnieniu od trójkąta zwyżkującego i zniżkującego nie ma kształtu trójkąta prostokątnego, ale posiada kształt trójkąta równoramiennego. Nazywany jest również neutralny. Okres kształtowania się tego trendu wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wolumen Dla rynku akcji potwierdzeniem ukształtowania się formacji...

BYĆ MOŻE CIĘ TO OMINĘŁO

REDAKCJA POLECA

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

WARTO PRZECZYTAĆ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację