Naga MarketsCatalyst

Rynek obligacji Catalyst prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. Catalyst powstał 30 września 2009 roku i działa jako rynek dłużnych papierów wartościowych.

źródło: www.gpwcatalyst.pl

W ramach rynku Catalyst utworzono cztery platformy obrotu, które przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych (obligacji komunalnych, korporacyjnych, listów zastawnych) instrumentów dłużnych. Dwie platformy obrotu prowadzi GPW, które przeznaczone są dla klientów detalicznych w formie rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu. Na tych platformach jednostką transakcyjną jest jedna obligacja.

źródło: bondspot.pl

Kolejne dwie platformy obsługuje BondSpot S.A., przeznaczone są dla klientów hurtowych w formule regulowanego rynku pozagiełdowego oraz alternatywnego systemu obrotu, gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł lub odpowiednio 100 tys. danej waluty obcej.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji na rynku mogą być:

 • zdematerializowane obligacje
 • listy zastawne
 • inne dłużne instrumenty finansowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu, emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, wprowadzone do obrotu na rynku.

Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Emitenci muszą spełniać obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

Autoryzacja

Wszystkie instrumenty wprowadzone na rynek Catalyst muszą uzyskać autoryzację. Dzięki autoryzacji emitent jest postrzegany jako wiarygodny podmiot obrotu gospodarczego. Musi spełniać określone obowiązki informacyjne i być zarejestrowany w systemie informacyjnym Catalyst.

Autoryzacja nie oznacza jednak, że papier wartościowy będzie przedmiotem obrotu. Mogą istnieć na Catalyst instrumenty posiadające autoryzację, które nie są notowane na żadnej platformie.

Autoryzacja Catalyst może zostać przyznana jeżeli wartość emisji według ceny nominalnej wynosi co najmniej równowartość 400.000 EUR oraz w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (warunek dotyczy obligacji korporacyjnych). Emitent naruszający przepisy obowiązujące na Catalyst, może zostać pozbawiony autoryzacji, a obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu na Catalyst.

Zasady obrotu

Rynek GPW

Zasady obrotu na rynkach regulowanym oraz alternatywnym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst są niemal identyczne.

Zarówno w przypadku w przypadku rynku regulowanego, jak i alternatywnego sytemu obrotu, harmonogram notowań ciągłych przedstawia się w następująco:

godz. 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
godz. 9:00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
godz. 9:00 – 16.20 Faza notowań ciągłych
godz. 16.20 – 16.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
godz. 16.30. Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
godz. 16.30 – 16.35 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie
następnej sesji)

W przypadku rynku regulowanego (RR) jak i alternatywnego systemu obrotu (ASO) istnieje taka sama:

 • jednostki transakcyjne – jedna obligacja
 • zasady przekazywania na GPW tabel odsetkowych
 • zasady przekazywania, konstrukcja, realizacja i rodzaje zleceń maklerskich
 • zasady przekazywania członkom ASO kart umów
 • algorytmy stosowane do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia
 • zasady anulowania transakcji
 • maksymalne odchylenie wahań kursu – 3 punkty procentowe
 • dla wszystkich nominałów obligacji dokładność określania kursu wynosi – 0,01 punktu procentowego
 • cykl rozliczeniowy T+2

Rynek BondSpot

Poniżej przedstawione zostały główne cechy obrotu na Catalyst w segmencie prowadzonym przez BondSpot, które różnią się od zasad obowiązujących w segmentach organizowanych przez GPW:

 • brak ograniczenia wahań cen
 • nie jest określany kurs otwarcia na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem dnia obrotu
 • jednostka transakcyjna, czyli minimalna liczba papierów wartościowych, którą można kupić/sprzedać musi mieć w segmencie hurtowym wartość co najmniej 100.000 PLN
 • notowania ciągłe trwają od godziny 9:00 do 16:00. Po zamknięciu obrotu oferty tracą ważność i są usuwane z rynku (są składane na każdą sesje przez Dom maklerski do czasu ich zakończenia lub realizacji)
 • dopuszczalna wartość transakcji pakietowej to co najmniej 50.000 PLN
 • możliwość zawierania transakcji negocjowanych

Przydatne linkitokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here