Naga Markets

boryszewBoryszew zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego w zakresie dwóch wskaźników odnoszących się do umów kredytowych z jednym z banków, podała spółka. Boryszew zapowiedział też, że niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem kowenantu.

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy w zakresie dwóch wskaźników

Możliwe naruszenia dotyczą:(1) wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy dwoma bankami finansującymi grupę a odpowiednio Boryszew S.A. lub spółką zależną, dla której Boryszew S.A. udzielił gwarancji spłaty oraz

(2) wskaźnika pokrycia odsetek opartego na skonsolidowanym zysku operacyjnym (EBIT) i odsetkach zapłaconych za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umowy kredytowej zawartej pomiędzy spółką zależną emitenta a bankiem finansującym grupę, dla której Boryszew S.A. udzielił gwarancji spłaty, podano w komunikacie.

“Możliwe nowe naruszenia powyższych dwóch wskaźników odnoszą się do umów kredytowych z jednym z 6 banków wskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których testowany jest również wskaźnik długu brutto (lub netto) do EBITDA oraz do umów z jednym z 2 nowych banków, niewskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których naruszenie wskaźnika długu brutto do EBITDA może nastąpić po raz pierwszy dopiero po opublikowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 roku. Mając powyższe na uwadze zarząd spółki niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych i czasowej zmiany lub uchylenia testowania tych wskaźników finansowych” – czytamy w raporcie.

Boryszew jednocześnie wyjaśnił, iż w odpowiedzi na wskazane w raporcie za I kwartał 2020 roku okoliczności naruszenia kowenantów finansowych, banki kredytujące (za wyjątkiem jednego banku, który zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami planuje podjąć decyzję w sprawie naruszenia tego wskaźnika oraz wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego grupy kapitałowej Boryszew we wrześniu tego roku) wyraziły zgodę na odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego za I kwartał 2020 roku oraz w kolejnym kroku rozważają możliwość zmiany wysokości tego wskaźnika lub czasowego zawieszenia jego testowania w kolejnych kwartałach tego roku.

Wyniki za I półrocze 2020 roku zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 4 września 2020 roku, podano także.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

NEDŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here