Naga MarketsBNP Paribas Bank Polska odnotował 219,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 217,06 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
BNP Paribas Bank Polska odnotował 219,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 763,28 mln zł wobec 794,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 200,3 mln zł wobec 201,2 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 118,71 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 109,95 mld zł na koniec 2019 r. W I połowie 2020 r. Grupa BNP Paribas Bank Polska utrzymała 6. pozycję pod względem aktywów w sektorze bankowym w Polsce, podkreśliła instytucja.

W I poł. 2020 r. bank miał 334,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 378,66 mln zł zysku rok wcześniej.

“Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto w I półroczu 2020 r. oraz na porównywalność wyników z I półroczem 2019 r. była pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 r. i diametralnie zmieniła sytuację gospodarczą kraju oraz uwarunkowania działalności grupy i jej klientów. Czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe grupy to:

* obniżenie poziomu stóp procentowych NBP dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). Szacuje się, że łączny wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 r. może wynieść od 195 do 230 mln zł. Dodatkowo zmiany krzywej dochodowości miały negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, czyli na wynik z działalności inwestycyjnej grupy;

* zaburzenia działalności gospodarczej wywołane obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w Polsce w końcu pierwszego kwartału 2020 r., które wpłynęły negatywnie na sytuację ekonomiczną i w konsekwencji doprowadziły do niemal dwukrotnego wzrostu kosztów ryzyka w związku z uwzględnieniem dodatkowych odpisów wynikających ze zmiany scenariuszy makroekonomicznych w następstwie COVID-19. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I półroczu 2020 r. był ujemny i wyniósł 398 233 tys. zł, w porównaniu do 205 534 tys. zł w I półroczu 2019 r. (wzrost o 192 699 tys. zł, tj. o 93,8%);

* drastyczne ograniczenie aktywności oraz zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań klientów grupy, które negatywnie wpłynęły na wyniki z prowizji i opłat oraz na wynik z działalności handlowej w II kwartale 2020 r. Niepewność co do skali jak i trwałości tych zmian powoduje, że ich wpływ na wyniki 2020 r. jest niemożliwy do oszacowania w chwili obecnej” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Czynnikiem, który do pewnego stopnia złagodził niekorzystny wpływ pandemii na poziom wyników finansowych grupy I półrocza 2020 r. jest fakt zakończenia w listopadzie 2019 r. fuzji operacyjnej Banku i Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL) i tym samym brak negatywnego wpływu kosztów integracji.

“Szacuje się, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto I półrocza 2020 r. wyniósłby 332 009 tys. zł i byłby o 178 563 tys. zł (tj. o 35%) niższy od osiągniętego I półroczu w 2019 r. na poziomie 510 573 tys. zł” – czytamy dalej.

Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w I półroczu 2020 r. i I półroczu 2019 r. wpłynęło m.in. poniesienie przez grupę w I półroczu 2020 r. wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), będące rezultatem wzrostu bazy będącej podstawą do wyliczeń oraz zmian poziomu składek dokonanych przez Radę BFG w porównaniu do 2019 r. W I półroczu 2020 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 169 553 tys. zł i były o 27 833 tys. zł (tj. o 19,6%) wyższe od kosztów I półrocza 2019 r., podano także.

“Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I półroczu 2020 r. był ujemny i wyniósł 398 233 tys. zł. Jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 192 699 tys. zł, tj. o 93,8% w porównaniu z I półroczem 2019 r.” – napisano także w sprawozdaniu.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska za I półrocze 2020 r. wyniosły 1 309 979 tys. zł i były niższe r/r o 144 148 tys. zł, tj. o 9,9%.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 15,21% i wzrósł w stosunku do grudnia 2019 r. o 0,18 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) grupy na 30 czerwca 2020 r. były identyczne i wyniosły 12,9% (wzrost w stosunku do końca 2019 r. o 0,12 pkt proc.).

“Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony w ujęciu porównywalnym (po wyłączeniu wpływu kosztów integracji), wyniósł w I półroczu 2020 r. 5,9% i był o 3,7 pkt proc. niższy niż w I półroczu 2019 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,6% i obniżyła się w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 0,3 pkt proc. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 5,9% i 0,6% (spadek o 1,2 pkt proc. i o 0,1 pkt proc. r/r). Spadek poziomów wskaźników zwrotu jest przede wszystkim efektem niemal dwukrotnego wzrostu kosztów ryzyka z uwagi na wpływ pandemii koronawirusa” – czytamy dalej.

Wskaźnik koszty/dochody (po wyłączeniu kosztów integracji) kształtuje się na poziomie 55,2%, niższym o 0,3 pkt proc. w porównaniu do I półrocza 2019 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 55,2% (poziom o 7,4 pkt proc. niższy w porównaniu z I półroczem 2019 r., z uwagi na dodatkowe koszty integracji ponoszone w 2019 r.), podano także.

“Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,8% i była niższa o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poziomu obliczonego dla I półrocza 2019 r. Pogorszenie realizowanej marży odsetkowej jest efektem drastycznego obniżenia stóp procentowych pod koniec I i w II kwartale 2020 r.” – wskazano również w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 329,8 mln zł wobec 407,33 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here