Naga MarketsBNP Paribas BP miał 153,86 mln zł zysku netto; 127,6 mld zł aktywów w III kw.Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) – BNP Paribas Bank Polska odnotował 153,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 231,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 784,98 mln zł wobec 738,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 250,6 mln zł wobec 251,24 mln zł rok wcześniej.W I-III kw. 2021 r. bank miał 449,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 565,63 mln zł zysku rok wcześniej.

“Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w trzech kwartałach 2021 r. wypracowała zysk netto w wysokości 449 802 tys. zł, o 115 827 tys. zł (tj. o 20,5%) niższy niż osiągnięty w trzech kwartałach 2020 r. Wynik z działalności bankowej grupy wyniósł 3 516 963 tys. zł i był zbliżony do uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (niższy o 3 605 tys. zł, tj. o 0,1% r/r). Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na porównywalność osiągniętych wyników była pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce w drugiej połowie marca 2020 r. i obostrzenia sanitarne obowiązujące w Polsce od I kwartału 2020 r. Zaburzenia działalności gospodarczej i ograniczenie aktywności klientów grupy wpłynęły przede wszystkim na zmniejszenie popytu na kredyt i – w mniejszym stopniu – na zmiany zapotrzebowania na niektóre inne usługi bankowe. Spadek średniej wartości portfela kredytowego przedsiębiorstw, który uwidocznił się w II i III kwartale 2020 r., utrzymywał się w I kwartale 2021 r. Oznaki ożywienia stały się widoczne w II kwartale 2021 r.” – czytamy w raporcie.

Na wyniki finansowe grupy istotnie wpłynęły obniżki poziomu stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 (dla stopy referencyjnej z poziomu 1,5% do 0,1%). Zmiany te spowodowały spadek stóp rynkowych i w konsekwencji spadek wyniku odsetkowego grupy, w pewnym stopniu złagodzony przez podjęte działania dostosowawcze w obszarze polityki cenowej oraz widoczny w II i III kwartale 2021 r. wzrost skali działalności kredytowej. Wynik z tytułu odsetek w trzech kwartałach 2021 r. był o 35 973 tys. zł (tj. o 1,6%) niższy w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r., podano także.

Dodatkowym obciążeniem wyników finansowych grupy w trzech kwartałach 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego był wzrost o 394 453 tys. zł (tj. o 593,4%) wyniku z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.

Do elementów, które pozwoliły na częściową neutralizację opisanych powyżej, negatywnych czynników należy zaliczyć:

– istotne obniżenie kosztów ryzyka kredytowego. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w trzech kwartałach 2021 r. był o 301 020 tys. zł (tj. o 61,1%) niższy w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r. Na zmniejszenie kosztów ryzyka wpłynęła m.in. poprawa scenariuszy makroekonomicznych oraz oczekiwań dotyczących negatywnego wpływu COVID-19, jak również pozytywny wpływ sprzedaży wierzytelności dokonanych w I półroczu 2021 r.;

– pozytywne efekty zmian polityki cenowej oraz działań mających na celu zmianę struktury dochodów podstawowych, które znalazły odzwierciedlenie we wzroście wyniku z tytułu prowizji i opłat o 89 434 tys. zł (tj. o 13,6%) w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r.;

– poprawa wyniku na rachunkowości zabezpieczeń o 36 556 tys. zł w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r. Na koniec września 2021 r. przeprowadzona została rewizja przypisania krzywych dyskontowych używanych do wycen instrumentów zabezpieczanych pochodzących od powiązań typu Macro Fair Value. Dotychczas wykorzystywane krzywe (PLN3M/EUR3M/USD3M) zostały zastąpione krzywymi odpowiadającymi dokładnie tenorowi stawki zmiennej nogi pozycji zabezpieczających. Rezultatem był jednorazowy, pozytywny wpływ na wynik w kwocie 33,9 mln zł;

– poniesienie przez grupę w trzech kwartałach 2021 r. niższych o 61 141 tys. zł (tj. o 31,9%) kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), będące rezultatem obniżenia poziomu składek dokonanych przez Radę BFG w porównaniu do 2020 r.;

– pozytywne efekty podjętych działań optymalizujących poziom kosztów operacyjnych oraz realizację synergii kosztowych możliwych dzięki zakończeniu procesu integracji z przejętą w 2018 r. Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A., widocznych m.in. w obszarze kosztów pracowniczych. Łącznie ogólne koszty administracyjne i amortyzacja, po wyłączeniu kosztów BFG, poniesione w trzech kwartałach 2021 r. były o 18 704 tys. zł (tj. o 1,1%) wyższe w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r., wymieniono.

Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w trzech kwartałach 2021 r. i trzech kwartałach 2020 r. wpłynęły następujące czynniki:

– rozpoznanie w wyniku z działalności handlowej w II kwartale 2020 r. pozytywnych efektów zmiany sposobu wyceny spółek infrastrukturalnych BIK i KIR w łącznej kwocie 45 051 tys. zł;

– rozpoznanie w wyniku z pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych w 2020 r. sprzedaży nieruchomości przy ulicy Kasprzaka w Warszawie, w kwocie brutto 43 564 tys. zł, podano także.

“Całkowite dochody grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za trzy kwartały 2021 r. były o 502 374 tys. zł (tj. o 76,7%) niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Czynnikami negatywnie wpływającymi na ich poziom było pogorszenie wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody (o kwotę 458 655 tys. zł) oraz zmniejszenie zysku netto (o kwotę 115 827 tys. zł)” – czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 127,62 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 119,58 mld zł na koniec grudnia 2020 r.

“Suma bilansowa grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. według stanu na 30 września 2021 r. wyniosła 127 616 365 tys. zł i była wyższa o 8 039 077 tys. zł, tj. o 6,7%, w porównaniu do końca 2020 r. W strukturze aktywów grupy w porównaniu do końca 2020 r. nie zaszły istotne zmiany. Dominują w niej kredyty i pożyczki udzielone klientom (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej), które stanowiły 65,4% wszystkich aktywów na koniec września 2021 r. w porównaniu do 63,3% na koniec 2020 r.” – wskazano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 447,94 mln zł wobec 559,13 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw echo investment | tauron gpw | kurs franka | kurs kęty | bitcoin akcje | bitcoin aktualności | kurs liry tureckiej wykres |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here