Naga Marketsbgz bnpZgodnie z danymi podanymi w raporcie, BGŻ BNP Paribas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w minionym roku. W 2017 roku było to 279,71 mln zł zysku.


Inne dane z raportu:

 • Wynik z działalności bankowej grupy w 2018 r. wyniósł 3 289,09 mln zł i był wyższy o 22% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2106,85 mln zł wobec 1926,74 mln zł w 2017 roku
 • Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,39 mln zł wobec 485,98 mln zł rok wcześniej.
 • Aktywa razem banku wyniosły 109,02 mld zł na koniec 2018 r. w stosunku do 72,66 mld zł na koniec 2017 r.
 • W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 364,74 mln zł wobec 298,39 mln zł zysku w 2017 r.
 • Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2018 r. wyniósł 557,68 mln zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 202,38 mln zł, tj. o 57% r/r.
 • Stopa zwrotu z aktywów (ROA) wyniosła 0,6% i wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 0,2 pkt proc. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 4,8% i 0,5% (wzrost o 0,4 pkt proc. i 0,1 pkt proc.)

 

Cytaty:

 • “Wierzę, że 2018 r. będziemy wspominać jako początek nowego rozdziału w historii naszej instytucji. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 360 mln zł zysku netto, czyli o 28,8% więcej niż w 2017 r. W 2018 r. przedstawiliśmy również nową strategię Fast Forward na lata 2018-2021, a w wyniku przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska odnotowaliśmy skokowy wzrost skali biznesu, dzięki czemu awansowaliśmy do pierwszej ligi polskich banków. Przejęcie pozwoliło nam na wzmocnienie naszej pozycji jako banku o sumie aktywów powyżej 100 mld zł oraz poprawę struktury generowanych wyników poprzez zwiększenie przychodów pozaodsetkowych”
 • “Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto 2018 r. oraz na porównywalność wyników z 2017 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). […] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.”
 • “Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku odsetkowego w 2018 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z rokiem 2017, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku BGŻ BNP Paribas S.A. za 2018 r. przychodów i kosztów odsetkowych nabytej Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. zrealizowanych po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.” – podano dalej.
 • “W wyniku transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w roku 2018 został rozpoznany odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz należności od banków, bez utraty wartości oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, w łącznej w kwocie 238 897 tys. zł, co było powodem pogorszenia salda odpisów w porównaniu do 2017 r.”
 • “Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 14,63% i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,88 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na koniec 2018 r. były identyczne i wyniosły 12,38% (wzrost w stosunku do końca 2017 r. o 1,57 pkt proc.)”
 • “Wskaźnik Koszty/Dochody (bez kosztów integracji i zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) kształtuje się na poziomie 59,9%, niższym o 1,1 pkt proc. w porównaniu do 2017 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 62,3%, analogicznie jak w 2017 r.”
 • “To ostatni raport, w którym grupa występuje pod tą nazwą. W 2019 r. czeka nas rebranding, kontynuacja integracji i rozwoju banku. W 2018 r. położyliśmy solidne fundamenty pod dalszy wzrost” – podsumował prezes.


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here