Naga MarketsBBI Development odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

BBI Development podsumowuje swoje wyniki z pierwszego kwartału

Zysk operacyjny wyniósł 1,61 mln zł wobec 0,07 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,54 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2,14 mln zł rok wcześniej.

“W I kw. 2020 r. istotnym zdarzeniem o nietypowym znaczeniu była bez wątpienia pandemia COVID-19, która nie pozostała bez wpływu na sytuację emitenta i jego grupy kapitałowej. Należy jednak stwierdzić, że do połowy marca 2020 roku sytuacja epidemiczna nie miała żadnego negatywnego wpływu na sytuację grupy, w tym na osiągnięte wyniki finansowe. Emitent nie stwierdził obniżenia przychodów z działalności operacyjnej, czy tez poziomu zainteresowania ofertą emitenta. Dopiero wprowadzone w połowie marca 2020 roku ograniczenia prawne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa zaczęły wywierać pewien wpływ na działalność emitenta” – czytamy w raporcie.

Według spółki, stosownie do jej przewidywań wyartykułowanych w raporcie bieżącym z 9 kwietnia 2020 roku w II kw. 2020 r. (do daty publikacji niniejszej informacji) daje się zaobserwować obniżenie oraz przesunięcie w czasie przychodów uzyskiwanych przez spółkę współkontrolowaną przez emitenta – Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp. k. (CPK) z tytułu czynszów najmu powierzchni handlowych zlokalizowanych w Warszawie, przy Placu Konesera, której CPK jest właścicielem.

“Spadek przychodów jest spowodowany trudnościami w regulowaniu zobowiązań przez najemców powierzchni komercyjnych i gastronomicznych, którzy z uwagi na ograniczenia obowiązujące zwłaszcza w okresie marzec – maj br. zmuszeni zostali do zawieszenia lub znaczącego ograniczenia swej działalności. Wystąpiły zdarzenia w postaci: opóźnień w regulowaniu czynszów, podejmowania inicjatyw renegocjacji warunków umów (ulg w zakresie czynszów i warunków płatności). Ponadto, przez okres marzec – maj zawieszona lub istotnie ograniczona została działalność hotelu oraz centrum konferencyjno-wystawienniczego. Powyższe zdarzenia emitent uznaje wprawdzie za istotne, jednakże nie na tyle, aby zagrażały ono działalności, a w szczególności płynności finansowej CPK” – czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że podanie bliższych danych obrazujących wpływ stanu pandemii na sytuację finansową grupy będzie możliwe po zakończeniu II kw. 2020 r., który z punktu widzenia w/w zdarzeń miał kluczowe znaczenie.

“Z kolei sygnalizowane przez emitenta ryzyko spowolnienia procesu przenoszenia własności lokali w części mieszkaniowej projektu Centrum Praskie “Koneser” (zakończone etapy E1 i E3) oraz opóźnienia z tego tytułu zaplanowanych przychodów spółki zależnej emitenta ziściło się jedynie w niewielkim zakresie, pozostając bez istotnego wpływu na sytuację finansową, w tym płynnościową emitenta. Na dzień publikacji niniejszej informacji przeważająca większość (ok 93%) lokali mieszkalnych w powyżej wspomnianych etapach mieszkaniowych projektu “Koneser” zostały już przeniesione na nabywców” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3,4 mln zł wobec 5,87 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here