Naga MarketsBank Pekao miał 245,65 mln zł zysku netto, 247,19 mld zł aktywów w I kw. 2021 r.Bank Pekao odnotował 245,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 186,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Pekao przedstawia swoje wyniki finansowe

“Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2021 r. wyniósł 245,6 mln zł i był wyższy o 58,7 mln zł, tj. 31,4% r/r, głównie dzięki niższym odpisom z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (wyższe odpisy związane z pandemią COVID-19 utworzone w marcu 2020) oraz niższym kosztom działania (dzięki niższym składkom i wpłatom na Bankowy Fundusz Gwarancyjny)” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, grupa zwiększyła działalność komercyjną, aktywnie wspierała klientów w utrzymaniu płynności finansowej oraz koncentrowała się na dalszej poprawie efektywności kosztowej, digitalizacji i automatyzacji procesów oraz wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, czytamy dalej.

“Pierwszy kwartał jest dla Banku Pekao zapowiedzią roku odbudowy dynamiki portfela kredytowego, a zarazem pierwszego roku realizacji naszej nowej strategii w horyzoncie do 2024 roku. Przez cały okres pandemii dbaliśmy o efektywność kosztową, ostrożnie podchodziliśmy do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel. Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał” – powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 333,6 mln zł wobec 1 428,25 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 615,86 mln zł wobec 614,39 mln zł rok wcześniej.

“Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł 1 333,6 mln zł i był niższy o 94,7 mln zł tj. 6,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2020 r., głównie z powodu negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych, wsparty przez wynik z tytułu odsetek na aktywach przejętych od Idea Bank S.A. Zaobserwowano odbicie trendu marży odsetkowej, która wzrosła o 14 bps w stosunku do poprzedniego kwartału (spadek – 59 bps r/r)” – czytamy w raporcie.

“Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł 615,9 mln zł i był na poziomie wyniku osiągniętego w I kwartale 2020 r., głównie dzięki dostosowaniu oferty do zmieniających się warunków rynkowych i pozytywnemu sentymentowi na rynkach kapitałowych, kompensującej negatywny wpływ niższej aktywności klientów w pandemii (głównie przekładającej się na niższe prowizje na działalności kartowej), oraz negatywny wpływ zmian regulacyjnych w obszarze funduszy inwestycyjnych” – czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 247,19 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 233,22 mld zł na koniec 2020 r.

invest

“W dniu 3 stycznia 2021 roku bank przejął przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z wyłączeniami, w wyniku zastosowania przez BFG instrumentu przymusowej restrukturyzacji w dniu 30 grudnia 2020 r., co ma wpływ na porównywalność wyników w ujęciu r/r. Wolumen kredytów w wartości nominalnej przejętych z przedsiębiorstwem Idea Bank S.A. na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 10 212,3 mln zł, co stanowi 4,1% sumy bilansowej grupy” – wskazano też w raporcie.

Działania komercyjne w połączeniu z realizacją synergii w zakresie portfela ex-Idea Banku pozwoliły Pekao wyraźnie zwiększyć marżę odsetkową. Wzrosła ona kwartał do kwartału o 14 punktów bazowych do 2,3%, podano w komunikacie.

“Działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej przyniosły skutek w postaci spadku łącznych kosztów operacyjnych w warunkach porównywalnych w ujęciu rok do roku” – czytamy dalej w komunikacie.

Koszty z działalności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w I kw. 2021 r. wyniosły 1 247,2 mln zł i były niższe o 3,1 mln zł, tj. 0,2% niż w I kwartale 2020 r. Składki i wpłaty na BFG w I kw. 2021 r. wyniosły 203,4 mln zł i były niższe o 47,3 mln zł niż w I kwartale 2020 r.

“Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł 176 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. o 46,8% r/r, głównie z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 w I kwartale ubiegłego roku. Koszt ryzyka w I kwartale 2021 r. wyniósł 0,41%” – napisano także w materiale.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w I kw. 2021 r. wyniósł 175,5 mln zł i był wyższy o 19 mln zł, tj. 12,1% niż w I kw. 2020 r. ze względu na wzrost aktywów grupy.

Wskaźnik koszty/dochody, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, znalazł się na poziomie 46,2%.

Zwrot na średnim kapitale (ROE) nominalnie wyniósł 3,9% w I kw. br. wobec 3,2% rok wcześniej, zaś z liniowym rozkładem BFG – odpowiednio: 5,9% wobec 5,8%.

Zwrot z aktywów (ROA) wyniósł 0,4% w I kw. br., bez zmian r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 166,95 mln zł wobec 113,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 r.

Zarząd Banku Peako zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,1 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 283 895 459,96 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2020) na kapitał rezerwowy, podał bank. Zarząd banku postanowił też zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, aby pozostała część zysku netto za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (ok. 75% zysku netto banku za rok 2020) pozostała niepodzielona.

“Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące:
1. wstrzymania przez bank wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
2. niepodejmowania przez bank w I półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto za rok 2020 jest intencja banku do jej wypłaty w przyszłości w formie dywidendy, o ile ze stosownych zaleceń lub stanowisk KNF będzie wynikała taka możliwość, wskazano również.

Bank uwzględnił również obecną sytuację w Polsce związana ze stanem epidemii koronawirusa, w tym jej potencjalny wpływ na bank i sektor bankowy.

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną ocenę rady nadzorczej banku, zakończono.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here