Naga MarketsB. Millennium miał 311 mln zł straty netto, bez rezerw: 182 mln zł zysku w I kw.Millennium odnotował 311,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 18,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Millennium przedstawia swoje wyniki finansowe

“Grupa kapitałowa Banku Millennium S.A. zanotowała skonsolidowaną stratę netto w wysokości 311 mln zł w I kw. 21. Głównym obciążeniem wyników były znaczne rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (rezerwy walutowe) w wysokości 533 mln zł (portfel kredytów udzielonych przez bank: 512 mln zł, portfel kredytów d. Euro Banku: 21 mln zł). Bardziej konserwatywne dane wejściowe do modelu ryzyka odzwierciedlały, między innymi, trudniejsze otoczenie – wyższy napływ spraw sądowych i niższy odsetek spraw wygranych przez banki” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Na koniec marca 2021 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 1 432 mln zł, co odpowiadało 10,8% ekspozycji.

“Gdyby nie rezerwy walutowe, grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 182 mln zł (wzrost o 24% w stosunku do skorygowanego zysku netto za I kw. 2020). Co więcej, raportowany zysk operacyjny wyniósł 444 mln zł, nieco poniżej poziomu w IV kw. 2019, natomiast zysk operacyjny przed rezerwami walutowymi wyniósłby 363 mln zł, jedynie 7% poniżej poziomu w IV kw. 2019, co wskazuje, że grupa w znacznym stopniu zwalczyła bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii” – wskazano dalej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 619,5 mln zł wobec 675,77 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 204,78 mln zł wobec 194,53 mln zł rok wcześniej.

W I kw. br. nastąpiła stabilizacja wyniku z tytułu odsetek (brak zmiany kw/kw po 2% spadku w IV kw. 2020) przy marży odsetkowej netto i wyniku na działalności podstawowej w trendzie wzrostowym; dochód odsetkowy z obligacji zmniejszył się kw/kw, rekompensował go jednak dalszy spadek kosztu depozytów, wskazano w raporcie.

“Dalsza stopniowa poprawa marży odsetkowej netto (NIM) i pomimo dużo wyższego mianownika (wzrost aktywów odsetkowych o +6% kw/kw) powiększyła się ona o 3 pb do 2,56%; marginalnie wyższa marża kredytowa i niższy koszt depozytów (0,08% w porównaniu z 0,11% w IV kw. 2020) rekompensowały z nawiązką niższą marżę na obligacjach” – czytamy dalej.

Wynik z prowizji i opłat wzrósł o 5% i o 6% r/r, przy czym wzrost determinowały rachunki/depozyty, jak również biznes kartowy; te pierwsze zyskały na rocznej opłacie od depozytów, natomiast prowizje z kart skorzystały na rocznych rozliczeniach z organizacjami płatniczymi (niższy koszt opłat za karty), wyjaśniono także.

invest

“Koszt ryzyka był stosunkowo niski: 76 mln zł lub 39 pb w wyniku stabilnej jakości portfela kredytowego, braku rezerw na Covid-19 jako takich i wkładu ze sprzedaży kredytów niepracujących (13 mln zł); podział między segmenty detaliczny i korporacyjny rozłożył się tym razem prawie równo; jakość portfela kredytowego marginalnie się poprawiła przy udziale kredytów Koszyka 3: 4,85% w por. z 5% na koniec roku 2020 (głównym determinantem był sektor korporacyjny), a także spadku udziału DPD90+ oraz udziału kredytów Koszyka 2 (odpowiednio 2,61% z 2,7% oraz 5,42% z 5,6%); jakość kredytów ‘wychodzących’ z moratoriów kredytowych pozostała dobra z zaległościami w spłacie takich kredytów na poziomie jedynie 2,8%” – napisano w raporcie.

Koszty ogółem wyniosły 427 mln zł w I kw. 2021, co przekłada się na 17-proc. spadek r/r, głównie z powodu kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji poniesionych w roku 2020 (66 mln zł w 2020 r., z czego 41,4 mln zł na restrukturyzację zatrudnienia) i niższych składek do funduszów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Koszty ogółem bez składek na BFG i kosztów integracji również wykazały istotny spadek o 7% r/r, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 104,04 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 97,77 mld zł na koniec 2020 r.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 75,31 mld zł na koniec marca 2021 r. i wzrosły o 5% r/r (+2% kw/kw).

“Wzrost kredytów r/r był w dalszym ciągu wyższy niż rynkowy (+5% netto), przy czym główny czynnik wzrostu, kredyty hipoteczne w PLN (wzrost o 9%), zyskiwał dzięki wysokiej sprzedaży (szczegóły poniżej); pożyczki gotówkowe wzrosły o 2% dzięki poprawie ich sprzedaży, natomiast kredyty dla przedsiębiorstw spadły o 3% z powodu niskiego popytu na finansowanie; dynamika kw/kw była solidna (+2% kw/kw lub +3% bez walutowych kredytów hipotecznych) przy wzroście kredytów hipotecznych w PLN o 6%, pożyczek gotówkowych o 1% i przy portfelu kredytów dla przedsiębiorstw prawie bez zmian; portfel walutowych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu się zmniejszał (12% r/r) a jego udział w kredytach ogółem zmniejszył się do 17,8% (16,6% bez portfela Euro Banku)” – czytamy w materiale.

Depozyty ogółem wyniosły 88,26 mld zł na dzień 31 marca 2021 r., wzrastając o 6% r/r (+8% kw/kw).

“Wzrost depozytów znacznie przyspieszył (+8% kw/kw) po ich spadku w IV kw. 2020, przy za zmienność odpowiadały w większości depozyty korporacyjne (+22% kw/kw), natomiast depozyty detaliczne wzrosły bardziej umiarkowanie (+4%); wskaźnik K/D znowu się obniżył (85% z 91% na koniec roku 2020), natomiast struktura depozytów była stabilna z udziałem rachunków bieżących i depozytów oszczędnościowych w wysokości 81%” – czytamy dalej.

Bank ocenia współczynniki kapitałowe jako wciąż mocne – skonsolidowane współczynniki TCR/T1 wynosiły odpowiednio 19,4%/16,3%; nadwyżka ponad regulacyjne współczynniki minimalne pozostała znacząca (5,3pkt proc./5,1 pkt proc.); skonsolidowany bufor walutowy Filara 2 w wysokości 3,4% pokrywający ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (w tym m.in. ryzyko prawne) był równoważny potencjałowi absorpcji 1,6 mld zł.

“Grupa notuje jakość aktywów na jednym z najwyższych poziomów wśród polskich banków: udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,85%. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem wykazał spadek z 2,75% w marcu 2020 do 2,61% na koniec marca 2021 r.” – czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 274,24 mln zł wobec 42,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa banku razem wyniosły 97,77 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here