Conotoxia
Strona główna Autorzy Autor Bartosz Zawadzki

Bartosz Zawadzki

670 POSTY 1 KOMENTARZE
Analityk niezależny. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał jako trader giełd amerykańskich oraz analityk rynków finansowych. Częsty komentator bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w mediach.

Co to jest Teoria Dowa? Główne założenia i twierdzenia

Giełda to miejsce, gdzie dochodzi do wielu milionów transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Każdy z uczestników giełdy może podjąć dwojaką decyzję, kupić albo sprzedać. Decyzja może być podparta głęboką analizą bądź zupełnie emocjonalna. Przewidzenie dokładnie, co może się wydarzyć z ceną danej akcji, obligacji czy jakiekolwiek instrumentu finansowego nie jest możliwe. Teoria Dowa – główne założenia i twierdzenia Możemy przewidywać jedynie z pewnym prawdopodobieństwem niektóre scenariusze, dokładnie tak samo, jak z pogodą. Zawsze może zdarzyć się coś nieoczekiwanego, ale jednak możemy z pewnym prawdopodobieństwem określić warunki pogodowe. Raczej w środku zimy nie powinniśmy spodziewać się upałów. Na rynkach finansowych jest podobnie. Również można określić pewne okresy, które charakteryzują określonymi ruchami. Tę specyfikę rynków finansowych zauważył Charles Dow. Manipulacja na rynkach...

Wycena spółki z branży deweloperskiej

Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a jedynie przedstawia metodologię wyceny przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej. Jedynym celem przedstawionego materiału jest cel edukacyjny i jedynie w tym celu powinien być wykorzystywany. Branża deweloperska ma sobą kolejny dobry rok. Mimo że deweloperzy odnotowali w 2018 roku kilkunastoprocentowy spadek sprzedaży mieszkań w porównaniu z rekordowym 2017 roku, to w porównaniu z 2016 rokiem wciąż rynek idzie w górę. Liderem na polskim rynku deweloperskim jest bez wątpienia Dom Development S.A. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku. Analiza spółki Dom Development sprzedał 9% więcej mieszkań niż w rekordowym 2017 roku i jest liderem rynku pod względem sprzedaży. Wzrost sprzedaży w ostatnich kilku latach wyniósł średniorocznie około 20%. Zysk operacyjny spółki w przeciągu ostatnich...

Sławni inwestorzy i ich tajniki stosowane na rynkach

Inwestowanie na giełdzie kojarzy się z wielkimi pieniędzmi, czasami ze sławą i innymi uciechami współczesnego świata. Jednak, oprócz takich ogólników, rzadko mamy możliwość poznania sposobu zarabiania naprawdę dużych pieniędzy na rynkach finansowych. Pewnemu emigrantowi z Belgii, które na stałe zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych udało się dostać do hermetycznego świata dużych inwestorów i nakłonić ich do rozmowy. Wspomnianą osobą jest Jack Schwager, autor kilku książek o inwestowaniu na rynkach finansowych oraz sam inwestujący swoje pieniądze na giełdzie. Schwager swoje rozmowy z sławnymi inwestorami spisał i wydał książkę pod tytułem „Czarodzieje Rynku”. Książka okazała się bestsellerem i jest naprawdę obowiązkową lekturą każdego, kto myśli o inwestowaniu na rynkach finansowych. Wbrew pozorom w książce nie znajdziemy rad dotyczących stricte inwestowania, przykładowo jak zdywersyfikować...

Wycena akcji metodą dochodową – część 2

W drugiej części artykułu poświęconego wyceny spółki metodą dochodową (pierwsza część tutaj) szerzej omówimy najbardziej popularną jej odmianę, a mianowicie Free Cash Flow to Firm. W modelu tym musimy wyznaczyć przyszłe przepływy pieniężne dla całej firmy, a następnie sprowadzić je do momentu, w którym dokonujemy wyceny, czyli zdyskontować prognozowane wolne przepływy pieniężne. Stopą dyskontową będzie stopa procentowa ustalona dla kapitału własnego oraz stopa procentowa związana z kapitałem obcym, w przeciwieństwie do modelu FCFE, gdzie przepływy pieniężne dyskontowaliśmy jedynie stopą kosztu kapitału własnego. Cały proces wyceny metodą FCFF można podzielić na 7 etapów: Free Cash Flow to Firm 1. Okres prognozy Okres prognozy jest to okres szybkiego rozwoju firmy, w którym prognozujemy wzrost wyników finansowych spółki. Jak długi będzie to okres zależy od...
Plansza z notowaniami akcji

Wycena akcji metodą dochodową – część 1

W poprzednim artykule została opisana wycena akcji za pomocą metody porównawczej. Jest to dosyć prosta metoda i traktowana w praktyce bardziej jako dopełnienie bardziej złożonej wyceny tak zwaną metodą dochodową. Zastosowanie tej metody wymaga dużej wiedzy na temat spółki, jak również samej branży, w której działa wyceniane przedsiębiorstwo. Wycena metodą dochodową jest najczęściej stosowana w praktyce. Wycena akcji metodą dochodową Wycena akcji (całej spółki) metodą dochodową opiera się na stworzeniu modelu finansowego, w którym prognozujemy sytuację finansową spółki w ciągu najbliższych kilku lat. Dokładniej rzec ujmując, jak mogą wyglądać przyszłe przychody, koszty, zyski operacyjne, zysk netto i wreszcie jakie spółka może generować przyszłe przepływy pieniężne, czyli mówiąc w skrócie ile wygeneruje gotówki, którą można swobodnie dysponować. Model finansowy Stworzenie wiarygodnego modelu finansowego to...

Wycena akcji metodą porównawczą

Słynny inwestor Warren Buffett mawiał, że cena jest tym, co płacisz, a wartość tym, co dostajesz. Oczywiście każdy inwestor chciałby płacić jak najmniej za jak największą wartość. W tym celu należy oszacować różnicę pomiędzy wartością wewnętrzną danej akcji w porównaniu z jej wyceną rynkową, czyli po prostu kursem giełdowym. Metody wyceny akcji Jest kilka metod wyceny akcji od najprostszych polegających na odjęciu od aktywów zobowiązań, czyli wyliczeniu tak zwanych aktywów netto (kapitałów własnych) poprzez bardziej skomplikowane opierające się na prognozowanych przepływach pieniężnych. Podstawowe podejścia do wyceny akcji są następujące: podejście księgowe, najprostsze i zarazem najmniej precyzyjne, gdyż skupiają się jedynie na zapisach księgowych i wyznaczeniu aktywów netto, bez uwzględnienia realiów rynkowych, takich jak cykl koniunkturalny, sektor danej spółki, pozycję spółki na...
figurki byka i niedźwiedzia na tle notowań giełdowych w formie pisemnej

Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej – wyciąganie wniosków

W poprzednim artykule zostały omówione zagadnienia związane z sprawozdawczością finansową i jej rolą w dotarciu do informacji finansowych spółki giełdowej. Sprawozdanie finansowe pozwala na zorientowanie się potencjalnemu inwestorowi w jakiej sytuacji finansowej jest spółka i przede wszystkim, jak może wyglądać jej gospodarcza przyszłość. Sprawozdanie finansowe – analiza i wnioski Przejrzenie sprawozdania finansowego z zakończonego roku obrotowego przyniesie ograniczoną ilość informacji, sprowadzających się do uzyskania informacji o posiadanym majątku, wielkości kapitału własnego, obcego, uzyskanym wyniku finansowym w danym roku obrotowym etc. Należałoby prześledzić pozycje z minimum dwóch, trzech lat, a dokładnie rzecz ujmując dokonać analizy finansowej pozycji zawartych w sprawozdaniach z kilku lat. Każde sprawozdanie zawiera dane z zakończonego roku oraz poprzedniego, więc uzyskanie informacji z kilku lat nie stanowi problemu. Dlaczego...
byk patrzący w wykresy

Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej – cenny drogowskaz dla inwestorów

Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, ale nie tylko, przynosi wiele cennych informacji dla tak zwanych interesariuszy (ang. stakeholders), czyli mówiąc prościej dla wszystkich osób, które mają coś wspólnego ze spółką, dla władz spółki, pracowników, kontrahentów, konkurencji oraz dla potencjalnych inwestorów. Zwłaszcza ta ostatnia grupa powinna być mocno zainteresowana tym, w jakiej kondycji finansowej jest spółka, a na to pytanie właśnie odpowiada sporządzane przez spółkę sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający wyniki działalności gospodarczej w postaci liczbowej, innymi słowy sprawozdanie finansowe przedstawia majątek firmy, jego źródła finansowania, osiągnięty wyniki finansowy w danych okresie sprawozdawczym. Źródłem tworzenia sprawozdania finansowego jest ewidencja księgowa. Zrozumienie sprawozdania finansowego wymaga pewnej wiedzy na temat rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, ale nie...
Obligacje skarbu państwa

Wszystko o rynku obligacji

Obligacje są mało popularnym instrumentem finansowych wśród inwestorów indywidualnych. Są często utożsamiane z bezpiecznymi inwestycjami, a tym samym niezbyt zyskownymi. Gracze giełdowi raczej nie myślą o obligacjach w kategoriach instrumentów do spekulacji, a w niektórych okresach cyklu koniunkturalnego ceny obligacji rosną najszybciej, kiedy inne rynki są jeszcze pogrążone w bessie. Zatem przyjrzyjmy się bardziej rynkowi obligacji. Obligacje Przejdźmy na samym początku przez definicję obligacji, która mówi, że jest to dłużny papier wartościowy, dzięki któremu emitent pożycza kapitał od nabywcy obligacji (obligatariusza) i zobowiązany jest do zwrotu tego kapitału oraz narosłych odsetek. Innymi słowy emitent sprzedaję obligację, czyli zajmuje pozycję krótką, a obligatariusz zajmuje pozycję długą. Firma XYZ chcą pozyskać kapitał na rozwój – bardziej się zlewarować – emituje obligacje, a osoby posiadające...

Stopy procentowe i ich wpływ na gospodarkę oraz rynki kapitałowe

Wiele osób nie zastanawia się czym są stopy procentowe i jak wpływają one na nasze życie. Prawdopodobnie jest również duża liczba graczy giełdowych, którzy w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak istotną rolę odgrywają stopy procentowe w wycenie aktywów, którymi handlują. Lektura tego artykułu powinna przybliżyć nieco bardziej wpływ stóp procentowych na gospodarkę oraz rynki kapitałowe. Stopy procentowe Na początku przyjrzyjmy się definicji stóp procentowych, która brzmi następująco. Jest to koszt kapitału, który pożyczamy od jego właściciela, przykładowo banku, czyli jest to zatem cena kapitału, którą musimy zapłacić, jeżeli chcemy go nabyć, albo bardziej precyzyjnie wypożyczyć. Główne stopy procentowe ustala bank centralny. Jest to swoisty benchmark, wyznacznik dla kosztu pieniądza w danym kraju. Bank centralny ustalając stopy procentowe na danym poziomie ogłasza,...
niedźwiedź i byk

Cykle koniunkturalne, czyli kiedy i co handlować na giełdach – część 2

W poprzednim artykule zostały opisane dwie fazy rynku, a mianowicie faza spowolnienia oraz recesji. W tej części zostaną opisane dwie kolejne, ożywienie oraz ekspansja. Są to zdecydowanie lepsze okresy dla funkcjonowania gospodarek oraz samych giełd, niż dwie poprzednie. Jednak nie oznacza to, że wszystkie instrumenty finansowe zachowują się tak samo dobrze. Zatem prześledźmy dokładniej te fazy cyklu koniunkturalnego. Cykl koniunkturalny Zanim jednak przejdziemy do omawiania dwóch ostatnich faz cyklu koniunkturalnego, to krótko przypomnimy sobie, czym jest cykl koniunkturalny, jak wpływa na wycenę poszczególnych klas aktywów oraz czym charakteryzują się wcześniej opisane fazy spowolnienia oraz recesji. Cykl koniunkturalny to okresy, w których gospodarka zwalnia lub przyśpiesza. W pewnych okresach będziemy obserwować spadek tempa wzrostu gospodarczego, inflacji, inwestycji etc., a w innych wzmożoną aktywność...
figurki byka i niedźwiedzia na tle notowań giełdowych w formie pisemnej

Cykle koniunkturalne, czyli kiedy i co handlować na giełdach – część 1

Rynki finansowe i instrumenty na nich notowane są w ciągłym ruchu, raz spadają, raz idą w górę. Wiele ludzi uważa, że nie ma w tym żadnej prawidłowości, albo jest niewielka. Oczywiście nie jest to prawda, choć pewna doza przypadkowości jest domeną rynków finansowych, zresztą wszystkiego w życiu. Cykl koniunkturalny W gospodarce występują cykle koniunkturalne, które można w dużym skrócie opisać jako okresy recesji, czyli spadku tempa wzrostu gospodarczego, inflacji, inwestycji etc. oraz okresy ekspansji, które będą cechować się zwiększaniem tempa wzrostu gospodarczego, wzrostem inflacji, inwestycji itd., czyli dokładnie odwrotną sytuacją do recesji. Cykle koniunkturalne można porównać do pór roku. Po zimie przychodzi odwilż i cieplejsze dni, a później znowu łapie mróz. Przewidzenie, że w połowie roku, przykładowo w lipcu, będzie temperatura...
bear, byki, Comparic

Bessa – charakterystyka rynku niedźwiedzia

Bessa Gospodarki rynkowe charakteryzują się nierównomiernym tempem wzrostu gospodarczego, co jest określane mianem cykli koniunkturalnych. W pewnych okresach gospodarki są mocno rozpędzone, a w innych wpadają w recesje. Za politykę gospodarczą odpowiadają władze fiskalne, rząd i parlament, oraz władze monetarne, czyli bank centralny. W związku z tym również giełdy miewają różne okresy. Rynek może być w 3 fazach: Akumulacja Jest okresem, kiedy rynek wykazuje niską aktywność po silnych spadkach. Ceny mocno spadły ze względu na pęknięcie bańki spekulacyjnej, pojawienie się kryzysu lub oby tych rzeczach jednocześnie. Mimo, że większość złych informacji została zdyskontowana, to większość boi się pomyśleć o inwestowaniu mając w pamięci dotkliwe straty spowodowane silnymi spadkami. Jednak nie wszyscy boją się wejść na rynek. Doświadczeni gracze w tym momencie zaczynają skupować...
stock market

Giełdy akcji na świecie

Giełda papierów wartościowych stanowi jeden z filarów gospodarki kapitalistycznej. Dzięki niej spółki mogą pozyskiwać kapitał na rozwój, a inwestorzy zainwestować nadwyżki kapitału. Giełda w dzisiejszych czasach kojarzy się z nowoczesnym budynkiem, a w zasadzie z dużą serwerownią, gdzie są przetwarzane miliony transakcji, a obroty opiewają na miliardy dolarów. Wróćmy jednak na chwilę do początków współczesnych giełd. Pierwszą znaną zbiorową formą handlu są starożytne jarmarki, które były zlokalizowane w Rzymie. To one stanowią podwaliny dzisiejszego zorganizowane handlu papierami wartościowymi. Ponadto w tamtym okresie wykształciły się pierwsze formy pośrednictwa w handlu, dzisiejsze biura maklerskie (brokerzy). Wielu kupców i sprzedawców zatrudniało pośredników, którzy dokonywali transakcji w ich imieniu, dzięki czemu nie musieli pokonywać często setek kilometrów. Giełdy dzisiaj Najstarszą giełdą, która swoją organizacją przypomina te...

Wybór brokera CFD – kluczowe kwestie

Od kilku lat w wielu krajach panują praktycznie zerowe stopy procentowe. W reakcji na kryzys finansowy zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku banku centralne obniżyły koszt pieniądza do zera, a w niektórych krajach, takich jak Japonia, obowiązują nawet ujemny stopy procentowe. CFD wybór brokera Sytuacja ta powoduje, że inwestorzy nie mogą liczyć na duże zyski z inwestycji w obligacje czy chociażby lokaty bankowe. Może się nawet okazać, że w ujęciu realnym inwestycja przyniesie stratę, gdyż obecnie zaczyna odbijać inflacja i nasza inwestycja może nie przewyższyć poziomu inflacji, czyli de facto siła nabywcza naszych oszczędności spadnie bardziej, niż ich wzrost z tytułu odsetek. Pewnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w fundusze inwestycyjne, które za nas dokonają wyboru inwestycji, ale oczywiście zostanie pobrana za...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje