Naga MarketsAndrzej Duda, źródło: Wikimedia Commons

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zakładającą możliwość skorzystania przez małych przedsiębiorców z dopłat do nieopłaconych składek ZUS z pożyczek Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie oraz możliwość renegocjacji umów pożyczkowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent podpisał ustawy wspomagające walkę z koronawirusem

Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zakłada ona wprowadzenie “wakacji składkowych” dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące).

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa doprecyzowuje także podstawy emitowania przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) obligacji objętych gwarancjami Skarbu Państwa, wyłączają gwarancje dla tych obligacji spod reżimu ustawy o poręczeniach i gwarancjach (ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowych działań). Zwalniają PFR z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów.

Doprecyzowuje także przepisy dotyczące bezpłatnego korzystania ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zaznaczając, że nie wpływa ono na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach pakietu, chyba że abonent przebywa poza granicami i korzysta przy przeglądaniu tych stron z roamingu.

Obejmuje też prawem do świadczenia postojowego, którzy prowadzili (lub zawiesili) działalność przez 1 lutego, a ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy niż w miesiącu poprzednim. Wsparcie ma przysługiwać przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Prawo do postojowego przysługuje także zatrudnionym na umowach cywilno-prawnych (w przypadku niższych przychodów).

Inne rozwiązania zaproponowane w ustawie:

 • Zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.
 • Wprowadzenie do programu pożyczkowego BGK “Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.
 • Możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców (ostateczne rozwiązania mają być wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).
 • Nielimitowany dostęp do “publicznych” stron internetowych w usługach komórkowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 • Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19.

Ochrona zdrowia:

 • Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej, a osób starszych i niepełnosprawnych w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
 • Uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy dla ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).
 • Elektroniczne przekazywanie dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Sektor rolno-spożywczy:

 • W przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 rolnicy i pracujący z nimi domownicy będą mieć prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Usprawnienia w realizacji PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.
 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

Poczta:

 • Możliwość doręczenia przesyłek rejestrowanych do “skrzynki pocztowej” bez konieczności składania wniosku na poczcie.
 • Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

Kierowcy:

 • Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jeżeli upłynął ich termin ważności).
 • Przedłużenie terminu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w przypadku gdy upłynął termin ważności)

Pozostałe rozwiązania:

 • Uruchomienie w 2020 r. – zamiast 1 stycznia 2021 r. – Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane online. Fundusz ma zostać zasilony dotacją z budżetu państwa.
 • Możliwość ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej przez Radę Ministrów w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 powodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

Prezydent podpisał ustawę dot. programów operacyjnych

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COViD-19 w 2020 r., zakładającą większą elastyczność dla beneficjentów programów unijnych oraz możliwość przesunięcia środków unijnych na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa.

Została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dzięki ustawie część z zakontraktowanych na ten rok środków unijnych w wysokości 7,4 mld euro będzie mogła zostać przekazana na ograniczanie niepożądanych skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki.

Przepisy (które mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.) dotyczą uelastycznienia terminów naborów wniosków projektów, realizowanych przy wsparciu środków unijnych. Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów, czy udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów.

Możliwość pracy zdalnej komitetów

Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

Dotychczas podpisanych zostało ponad 61 tys. umów. Ich łączna wartość wynosi 456 mld zł, w tym wkład unijny 278 mld zł.

Zgodnie ustawą, nowe przepisy będą mogły być stosowane również do środków podlegających ponownemu użyciu z programów perspektywy 2007-2013.

Ponadto przepisy tej ustawy stosowane będą do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here