Naga MarketsAlior Bank wraca na ścieżkę wzrostu w III kwartale Dzięki wyróżniającej się ofercie produktowej oraz wysokiej jakości świadczonych usług, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, w III kwartale br. Alior Bank wypracował 892,7 mln zł przychodów i zakończył każdy z trzech miesięcy dodatnim wynikiem finansowym, z łącznym zyskiem netto w wysokości 81,8 mln zł. Stałe wzmacnianie relacji z klientem oraz rozbudowywanie portfolio produktów i usług banku przełożyło się na wzrosty kluczowych wolumenów.

82 mln zł zysku netto, wysoka zdolność operacyjna i rekordowa wartość udzielonych kredytów hipotecznych.

Na koniec kwartału Alior Bank wzmocnił swój udział w rynku kredytów hipotecznych, osiągając rekordową sprzedaż o wartości 0,96 mld PLN, co oznacza wzrost o 45 proc. kw./kw. oraz 100 proc. wzrost r/r. Bank konsekwentnie utrzymuje bezpieczną pozycję kapitałową – współczynnik TIER1 na koniec III kw. znajduje się na poziomie 12,98 proc., co oznacza 2,2 mld zł nadwyżki kapitału ponad minimalne wymogi regulacyjne. Natomiast koszty ryzyka w III kw.’20 zmniejszyły się o 68 proc., w stosunku do kosztów II kwartału’20 z 915 mln zł do 289 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują

Konsekwentnie pracujemy na rzecz wysokiej jakości produktów i usług, dopasowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki temu możliwe jest budowanie partnerskich, długotrwałych relacji z naszymi klientami. Doceniają oni bank zarówno za ofertę produktową, jak i za rozwiązania technologiczne – mówi Iwona DudaWiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Solidny wynik w III kwartale jest również efektem konserwatywnego systemu zarządzania ryzykiem, który przyjęliśmy w II kwartale. Nowe kryteria mają zastosowanie do wszystkich segmentów produktów oferowanych przez Alior Bank. Wraz z rotacją dotychczasowego portfela kredytów, której horyzont nie jest odległy, nowy portfel kredytowy będzie miał coraz większy udział w portfelu ogółem kwartał do kwartału. To znacząco przełoży się na jakość naszych aktywów – dodaje.

Coraz więcej klientów z długotrwałą relacją

Liczba klientów indywidualnych wzrosła o blisko 200 tys. r/r, w III kw.’20 zanotowano 6 proc. wzrost liczby nowych rachunków z kartą debetową oraz 4 proc. wzrost liczby klientów z systematycznymi wpływami. Wraz z budowaniem długotrwałej relacji z klientem Alior Bank skutecznie realizuje swój cel wzmacniania roli bankowości cyfrowej.

W analizowanym okresie liczba użytkowników aplikacji Alior Mobile wyniosła 585 tys., co oznacza 47 proc. wzrost w ciągu roku. Dodatkowo, sprzedaż rachunków osobistych i kont oszczędnościowych w kanałach zdalnych wzrosła r/r o 7 proc. Poprzez kolejne wdrożenia i usprawnienia chcemy rozwijać kanały zdalne Alior Banku, dzięki którym nasi klienci w sposób łatwy i bezpieczny mogą zarządzać swoimi finansami. Wdrażamy także usługi, które odpowiadają na potrzeby klientów związane z ich codzienną aktywnością wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Bezpieczna pozycja kapitałowa i poziom ryzyka pod kontrolą

Poziomy współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR na koniec III kw. 2020 pozostawiają znaczne bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio: 448 p.b. (2 196 mln PLN) oraz 491 p.b. (2 405 mln PLN). Pozycja płynnościowa jest utrzymywana również na bezpiecznym poziomie, co potwierdza wysoki poziom wskaźnika LCR, który wyniósł w trzecim kwartale 170 proc.

W trudnych warunkach ekonomicznych, z jakimi dziś się mierzymy, szczególnie ważna jest optymalizacja kosztów i procesów. Są to działania, które skutecznie wdrażamy w celu maksymalizacji przychodu i zminimalizowania negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej – wyjaśnia Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar finansów.

Po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw. 2020 roku, w minionym III kwartale bank odnotował powrót do typowych dla siebie poziomów. Porównując kwartał do kwartału zmniejszyły się one o 68 proc., z 915 mln zł w II kw.’20 do 289 mln zł w III kw.’20, a współczynnik CoR spadł odpowiednio z 5,9 proc. do 1,9 proc. Po trzech kwartałach 2020 roku wskaźnik C/I wyniósł 48,8 proc.

W przypadku w miarę stabilnej i przewidywalnej sytuacji makroekonomicznej oraz braku znaczących zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka powinny stanowić około 2 proc. w ujęciu kwartalnym. To są założenia, które chcielibyśmy zrealizować w IV kwartale – mówi Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Rozwój biznesu i rekordowa wartość udzielonych kredytów hipotecznych

W trzecim kwartale br. Alior Bank osiągnął wzrosty kluczowych wolumenów. Aktywa na koniec września wyniosły 77,7 mld PLN (+1 proc. r/r), a wartość depozytów 65,9 mld PLN (+1,7 proc. r/r). Bank poprawił również liczbę klientów w poszczególnych segmentach. Liczba klientów detalicznych w III kw.’20 wyniosła 4,3 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku o 4,9 proc. Bank urósł także w bazie klientów biznesowych, gdzie odnotował 9,4 proc. wzrost, dający wynik 235 tys. firm korzystających z usług banku.

W III kw. ’20 bank po raz pierwszy odnotował odbicie w sprzedaży pożyczek gotówkowych – z 0,98 mld PLN w II kw.’20 do 1,16 mld PLN w III kw. Ten wzrost popytu może świadczyć o stopniowej adaptacji społeczeństwa do sytuacji gospodarczej. Jednocześnie pozytywny trend utrzymuje się w sprzedaży kredytów hipotecznych. W III kw.’20 ich sprzedaż była rekordowa i wyniosła 0,96 mld PLN, co oznacza wzrost o 45 proc. kw./kw. oraz 100 proc. wzrost r/r. Tym samym Alior Bank w minionym kwartale osiągnął udział rynkowy na poziomie ok. 7 proc.

Silny wzrost w segmencie kredytów hipotecznych daje możliwość zrównoważenia wyników sprzedaży w stosunku do innych produktów kredytowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wyniku, gdyż w ten sposób pozyskujemy aktywnych klientów, którzy będą współpracowali z nami przez dłuższy czas. Będziemy nadal rozwijali ten segment sprzedaży – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Transformacja bazy klientów biznesowych

Liczba klientów w segmencie mikro wyniosła na koniec III kwartału 205 tys. (+13 proc. r/r). W tym czasie widoczny jest wzrost o 12 p.p. udziału nowych rachunków mikro z kartą debetową. Jednocześnie już 70,7 tys. przedsiębiorców z tego segmentu płaciło składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku.

Pokrycie nowej sprzedaży kredytów dla mikrofirm gwarancjami BGK utrzymuje się na poziomie powyżej 90 proc. Zaktualizowana polityka kredytowa oraz wdrożenie nowego systemu kredytowego powodują wzrost jakości nowej sprzedaży.

W III kw. 2020 r. nastąpił spadek liczby nowych klientów biznesowych w stosunku do II kw. 2020 r. Jest on pochodną ograniczeń wprowadzonych na skutek epidemii COVID-19. Nowa akwizycja realizowana jest jednak z wyższym uproduktowieniem i skoncentrowaniem na budowaniu głównej relacji. W III kw.’20 odnotowano 11 proc. wzrost r/r liczby klientów korzystających z produktu BankConnect, który pozwala na integrację systemów księgowych klienta z BusinessPro.

Co istotne, Alior Bank posiada stosunkowo niski udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19. W segmencie klienta biznesowego 63 proc. portfela to branże niskiego ryzyka, 24 proc. to firmy zakwalifikowane do średniego ryzyka, natomiast zaledwie 13 proc. firm zostało zdefiniowanych jako wrażliwe na rozwój pandemii i jej skutki – podkreśla Dariusz Szwed.

Rekordy w kluczowych spółkach Grupy

W ostatnich miesiącach wyróżniające się wyniki odnotowały także spółki należące do Grupy Alior Banku. W III kw.’20 Alior TFI osiągnął rekordową sprzedaż netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych osiągając wartość 287 mln PLN. Wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy otwartych Alior TFI wzrosła r/r o 57 proc. do niemal 920 mln PLN. Z kolei Alior Leasing zrealizował sprzedaż na poziomie 1,6 mld PLN, z czego 634 mln PLN to wynik za III kw.’20 (+ 12 proc. r/r). Jest to wynik sugerujący odreagowanie zachowań klientów po trudnym II kwartale. Liczymy na kontynuację tych trendów w kolejnym okresie – komentuje Iwona Duda.

Na koniec września saldo portfela należności leasingowych wyniosło 5,3 mld PLN i było wyższe o 0,4 mld PLN niż na koniec III kw. 2019 roku. Liczba klientów spółki wzrosła r/r o 14,3 tys. i wynosi 65,3 tys. Z kolei liczba podpisanych umów w portfelu Alior Leasing to 90,1 tys. (+ 19 tys. r/r).

Rozwój innowacji i udogodnień dla klientów

W drugiej połowie roku bank konsekwentnie rozwijał kanały zdalne, stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które ułatwiają zdalne bankowanie naszym klientom. Mamy ambitne plany i szereg wdrożeń, które jeszcze w tym roku będą do dyspozycji użytkowników – mówi Iwona DudaWiceprezes zarządu Alior Banku kierująca pracami zarządu.

W III kw.’20 Alior Bank promował zdalne kanały bankowości, które umożliwiały klientom korzystanie z usług bez wychodzenia z domu. Wśród wprowadzonych w tym okresie narzędzi znajduje się między innymi wykorzystanie biometrii w celu identyfikacji klienta w procesie otwarcia rachunku. Całkowicie zdalny proces zakładania Konta Jakże Osobistego został wprowadzony w aplikacji dzięki rozwiązaniu video selfie. Bank rozszerzył także oferowane usługi z zakresu otwartej bankowości poprzez udostępnienie podglądu rachunków z siedmiu innych banków poprzez bankowość w Alior Online.

Kolejnym wdrożeniem w kanałach cyfrowych banku jest m.in. udostępnienie klientom usługi moBILET do zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych za pomocą aplikacji, a już niebawem klienci Alior Banku będą mogli skorzystać z możliwości, jaką daje Autopay – system automatycznych opłat za przejazdy autostradami.

Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie oraz dostosowywaniu oferty do oczekiwań klientów, Alior Bank został wyróżniony w niezależnych rankingach. Bank otrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „Bank przyjazny Firmie” magazynu „Forbes” oraz pierwsze miejsca w kluczowych kategoriach „Bankowość tradycyjna” i „Bankowość zdalna” w rankingach tygodnika „Newsweek”.

W ramach synergii z Grupą PZU, Alior Bank kontynuuje rozwój platformy Cash, która pozwala na skorzystanie z oferty pożyczki gotówkowej przez pracowników firm, które chcą dołączyć do platformy. Korzystać z niej mogą m.in.  pracownicy spółki Link4. Rozwiązanie będzie udostępniane kolejnym pracodawcom, chętnym do skorzystania z takiej możliwości.

Kluczowe wskaźniki finansowe w III kw. 2020 roku

  • Przychody: 892,7 mln zł; zysk netto: 81,8 mln zł.
  • Wskaźnik ROE w III kw. 2020 na poziomie 5,1 proc.
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 12,98 proc., a TCR 15,41 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 448 p.b. (2 196 mln zł), a TCR 491 p.b. (2 405 mln zł).
  • Koszty ryzyka na poziomie 1,9 proc. w ujęciu QTD (vs. 5,9 proc. w II kw.’20). Stosunkowo niski udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19.
  • Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 3,71 proc.

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułKurs euro i walut G7 a ewentualne scenariusze wyborów. Biden załamie rynki?
Następny artykułSunday Energy wchodzi na rynek węgierski
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here