Naga MarketsAlior Bank miał 120,3 mln zł zysku netto, 78,64 mld zł aktywów w IV kw. 2020 r.Alior Bank odnotował 120,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

InvestCuffs

Alior Bank przedstawia swoje wyniki finansowe

Bank podał w prezentacji, że na wynik netto IV kw. 2020 wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym: odpisanie pozostałej części wartości firmy powstałej po przejęciu Meritum Banku (-40 mln zł), dekonsolidacja Ruchu (+12 mln zł), odpis wartości aktywów niefinansowych (-23 mln zł), rozwiązanie rezerwy na premie (+14,5 mln zł).

Te artykuły również Cię zainteresują
Wynik z odsetek wyniósł w IV kw. ub.r. 666,7 mln zł wobec 747,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 177 mln zł wobec 162,9 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,63% w IV kw. wobec 4,11% rok wcześniej.

“Wynik odsetkowy w IV kw. uwzględnia 30 mln zł dodatkowych rezerw związanych z korektą modeli dotyczącą przedterminowej spłaty kredytów. Marża odsetkowa netto wyłączająca tę korektę wyniosłaby w IV kw. 2020 r. 3,79%. W kolejnych kwartałach oczekujemy utrzymania trendu wzrostowego na marży odsetkowej” – czytamy w prezentacji.

Koszty wyniosły 380 mln zł w IV kw. wobec 352 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że na poziom kosztów pracowniczych wpłynęło rozwiązanie rezerwy w wysokości 14,5 mln zł (w całym 2020 roku rozwiązanych zostało 57 mln rezerw).

Wskaźnik koszty / przychody wyniósł 41,74% w IV kw. wobec 43,81% rok wcześniej.

W całym 2020 r. ze względu na szereg zdarzeń jednorazowych lub o charakterze zewnętrznym, w szczególności tych będących konsekwencją pandemii COVID-19, grupa kapitałowa Alior Banku zrealizowała stratę netto w wysokości 311,23 mln zł, tj. wynik niższy niż 248 mln zł zysku netto osiągniętego 2019 roku, podano.

Bank wskazał, że do głównych przyczyn spadku zysku zaliczyć należy następujące zdarzenia jednorazowe lub zdarzenia wynikające ze zmiany otoczenia zewnętrznego:

– utworzenie w czerwcu 2020 roku odpisów związanych z COVID-19 w wysokości 418 mln zł, z czego 270 mln zł wynikało ze zmian parametrów modeli, a 148 mln zł z odpisów i rezerw indywidualnych,

– utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat i prowizji związane z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem 11 września 2019 roku (tzw. małe TSUE) w kwocie 134 mln zł ,

– dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB w wysokości 104 mln zł,

– umorzenie aktywów niefinansowych związanych z zamykanym projektem T-Mobile Usługi Bankowe na kwotę 48 mln zł,

– modyfikacji nieistotnej w rozumieniu MSSF 9 wysokości 19 mln zł w związku z zastosowaniem tzw. pozaustawowych i ustawowych wakacji kredytowych,

– utworzenie odpisów aktywów niefinansowych związanych z przeglądem wykorzystywanych w bieżącej działalności środków trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 23 mln zł,

– spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych łącznie o 1,4 pkt. proc. tj. z poziomu 1,5% do poziomu 0,1% oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bank oszacował w 2020 roku na 328 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 848,73 mln zł wobec 3 184,34 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 635,85 mln zł wobec 658,06 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że spadek wyniku z odsetek o 10,5% r/r jest głównie efektem spadku stóp proc. o łącznie o 1,4 pkt. proc.

“Pozytywnie na poziom wyniku z tytułu odsetek wpłynęła znaczna redukcja kosztów finansowania, która była możliwa dzięki szybkiemu dostosowaniu oferty banku do środowiska niższych stóp procentowych. W 2019 roku koszt finansowania wynosił 1,16%, natomiast w 2020 roku został zmniejszony do poziomu 0,60%” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2020 roku spadł w porównaniu z 2019 rokiem o 3,4%, do poziomu 636 mln zł. Na wynik złożyło się 1 216 mln zł przychodów prowizyjnych (wzrost w porównaniu z 2019 rokiem o 5,1%) oraz 580 mln zł kosztów prowizyjnych (wzrost w porównaniu z 2019 rokiem o 16,2%). Głównym składnikiem przychodów z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z obsługą kart płatniczych i kredytowych, wyniosły one w 2020 roku niemal 397 mln zł, co stanowiło wzrost o 24,2% r/r.

Bank podał, że bardzo istotnie – o 135% r/r – wzrosły przychody z działalności maklerskiej – do poziomu 55,6 mln zł. Był to efekt głównie znacznie zwiększonej aktywności klientów detalicznych w transakcjach zawieranych na GPW.

Koszty działania wyniosły 1 665 mln zł i były wyższe od kosztów działania poniesionych w 2019 roku o 35 mln zł, tj. o 2,1%.

“Ogólny wzrost kosztów działania spowodowany był przez zdarzenie jednorazowe tj. umorzenie aktywów niefinansowych związanych z zamykanym projektem T-Mobile Usługi Bankowe na kwotę 48 mln zł, które zostało zaksięgowane jako dodatkowy odpis amortyzacji wartości niematerialnych. Koszty osobowe w 2020 roku ukształtowały się na poziomie 822 mln zł i były o 5,2% wyższe od kosztów osobowych poniesionych przez Alior Bank w 2019 roku. Koszty ogólnego zarządu, skorygowane o koszt BFG (ale uwzględniające podatki i opłaty), w 2020 roku wyniosły 395 mln zł i były o 11,1% niższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku, było to możliwe dzięki przeprowadzeniu przez bank szeregu inicjatyw optymalizacyjnych” – czytamy dalej.

W rezultacie spadku przychodów, wskaźnik koszty/dochody ukształtował się w 2020 roku na poziomie 46,96% natomiast w 2019 roku wyniósł 43,02%

Wyniku z odpisów na straty oczekiwane wyniósł 1 733 mln zł w porównaniu z 1 437 mln zł w 2019 roku, co oznacza wzrost o ponad 20%.

“Wzrost odpisów był spowodowany głównie rozpoznaniem w pierwszej połowie 2020 roku odpisów z tytułu COVID-19 w kwocie 418 mln zł, z czego 270 mln zł wynikało ze zmian parametrów modeli, a 148 mln zł z odpisów indywidualnych” – czytamy także.

Wskaźnik CoR (koszt ryzyka) w 2020 roku wyniósł 2,80%, dla porównania CoR w 2019 roku wyniósł 2,39%.

Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych wyniósł w 2020 roku -132,8 mln zł. Był on pochodną dokonania odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości 104,4 mln zł oraz  utworzenia odpisów aktywów niefinansowych związanych z przeglądem wykorzystywanych w bieżącej działalności rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 23 mln zł. Bank zaznaczył, że oba zdarzenia miały charakter jednorazowy.

Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r. wobec 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

Wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na wysokim poziomie (odpowiednio 13,55% oraz 15,85%), pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 505 pb. oraz 535 pb.). Oznacza to, że grupa kapitałowa Alior Banku dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości ponad 2,4 mld zł powyżej minimów regulacyjnych, podano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here